Rettsvern for ny eier

Skjøte er det dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til en ny eier. Det heter da at eieren får grunnbokshjemmel til eiendommen. Når et skjøte tinglyses får den nye eieren rettsvern for sin eiendomsrett. Det innebærer at eiendomsretten er beskyttet mot konkurrerende rettserverv, for eksempel hvis en annen person også hevder å være eier av den samme eiendommen, forutsatt at hjemmelshaveren er i god tro. Dette er regulert i tinglysingsloven.

En person kan gyldig erverve eiendomsrett til en eiendom uten å tinglyse det, men vil da ikke få rettsvern, og kan i verste fall miste eiendomsretten hvis hjemmelshaveren for eksempel skulle gå konkurs.

Fyll ut nytt skjøte ved overdragelse

Ved hver nye overdragelse skal det fylles ut et nytt skjøte. Det gjelder både når hele eiendommen skal overdras til nye eiere, og når eierbrøkene mellom sameiere skal justeres. Det er ikke nødvendig å finne fram det gamle skjøtet når eiendommen overføres. Når du tinglyser et skjøte, må du legge ved en tinglysingsgjenpart.

Skjøte - bokmål
Skøyte - nynorsk

Signatur og fullmakt

Skjøtet må signeres av den eller de som er eier og har grunnbokshjemmel til eiendommen, og underskriften til hjemmelshaveren (eieren) skal bevitnes. Noen ganger kan det være praktisk å bruke fullmakt.

Hvis det er tinglyst en urådighet på eiendommen, må også rettighetshaveren til urådigheten samtykke til tinglysing.

Les mer om hvilke krav som stilles ved signering av dokumenter som skal tinglyses

Gebyr og dokumentavgift

Å tinglyse et skjøte koster 585 kroner i tinglysingsgebyr. I tillegg påløper det dokumentavgift på 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi. Det finnes imidlertid noen fritak fra plikten til å betale dokumentavgift.

Les mer om kostnader ved tinglysing

Konsesjon

Den som er kjøper, eller mottar en eiendom, må i alle tilfeller enten søke om konsesjon, fylle ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet eller godtgjøre at dette ikke er nødvendig. Dokumentasjon på at konsesjonsforholdet er i orden må registreres i matrikkelen av kommunen før skjøtet sendes inn til tinglysing.

Les mer om tinglysingsmyndighetens konsesjonskontroll

Overføre borettslagsandel

Hvis du skal overføre en borettslagsandel bruker du et eget skjema som heter "Overføring av hjemmel til andel i borettslag".

Les mer om overføring av borettslagsandeler