Kart og kartdata

Divisjonen har ansvar for å halde ajour og forvalte dei nasjonale kartdatabasane N50-N5000 Kartdata, topografisk hovudkartserie Norge 1:50 000, landsdekkande terrengmodell og høgdedata, vegdatabasane Vbase og Elveg, samt koordinere og drifte nasjonalt program for omløpsfotografering.

Divisjonen tar vare på historisk kart- og flyfotomateriale og driftar også eit register over luftfartshindre.

Ti fylkeskartkontor

Landdivisjonen held til ved hovudkontoret til Kartverket på Hønefoss, men har også ti fylkeskartkontor – frå Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Fylkeskartkontora samordnar arbeidet med geografisk informasjon som dei ulike kommunane og etatane gjer lokalt.

Koordinator

Landdivisjonen har viktige koordineringsoppgåver knytta til samordning og tilrettelegging for arbeidet med plan-, areal-, miljø- og samfunnsinformasjon, både nasjonalt og ute i fylka. Dette er eit samarbeid mellom kommunar, fylke og andre offentlege verksemder.