Siste oppdatering

Opptak og bruk av dybdedata – ny forskrift på plass

Nå er informasjon om havbunn fra 0 til 30 meters dyp ugradert – med noen unntak. I tillegg får Kartverket som nasjonal dybdedataforvalter utvida ansvar på vegne av Forsvaret.

Den 1. januar 2024 trådte «forskrift om opptak og annen bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold» i kraft. Forskriften har hjemmel i sikkerhetsloven og lov om informasjon (skjermingsverdige objekter og bunnforhold mv.).

Tilgang til detaljerte dybdedata i grunne områder

De nye forskriftene åpner opp for at Kartverket kan tilby høyere oppløsning på detaljerte dybdedata i de grunneste områdene fra 0 til 30 meters dyp.

– Fremover vil vi jobbe for å gjøre en større del av porteføljen med dybdedata tilgjengelig for brukerne. Dette gjelder selvsagt for de kystområdene hvor vi faktisk har detaljerte data, sier avdelingsdirektør Gudmund Jønsson i Kartverkets sjødivisjon.

Avdelingsdirektør Gudmund Jønsson i maritime omgivelser på dekke om bord ei seilskute. Foto: Iver Daaland Åse, Kartverket
DYBDEDATA: – Kartverket er Norges sjøkartmyndighet, dybdedataforvalter og har nasjonalt ansvar for å måle havnivået, sier avdelingsdirektør Gudmund Jønsson i Kartverkets sjødivisjon. Foto: Iver Daaland Åse

Store områder gjenstår: 60 prosent av de grunneste delene (0 til 20 meters dyp) av kysten er ennå ikke kartlagt med arealdekkende moderne målinger.

– Pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen og satsingsforslaget om et nasjonalt kartleggingsprogram, var et initiativ for å blant annet bedre dekningen med detaljerte dybdedata på norskekysten. Satsingsforslaget har dessverre ikke gått gjennom hos regjeringen – ennå, sier Jønsson.

høydedata.no finner du oversiktskart med hvilke dybdedata Kartverket har. Det er mulig å søke om tilgang til detaljerte dybdedata.

Ugraderte data 0–30 meters dyp

Nå er informasjon om bunnforhold grunnere enn 30 meter ugradert – med noen unntak. Sammenlignet med tidligere regelverk, er dette en lettelse. 

Medførende endringer som følge av ny forskrift om opptak og annen bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold:

  • Fra 0–30 meters dyp: Ugraderte data, med visse unntak.
  • Dypere enn 30 meter: Data er gradert etter sikkerhetsloven.
  • Dybdedata med grid/oppløsning på 25x25 meter eller bedre, er gradert KONFIDENSIELT.
  • Dybdedata med grid/oppløsning på 25x25 meter og opp til 50x50 meter er gradert BEGRENSET.
  • Dybdedata med grid/oppløsning på 50x50 meter og grovere, er ugradert.

Forskriften gjelder i norsk territorialfarvann, inkludert Svalbard.

Terrengmodeller av havbunnen. Den ene har høy oppløsning med 5x5 meters grid, den andre lav oppløsning med 50x50 meters grid. Kilde: Kartverket
TERRENGMODELL: Skyggerelieff av havbunnen med ulik oppløsning. Terrengmodellen til venstre er basert på et 50x50 meters grid, som betyr at det er 50 meter mellom dybdepunktene. Til høyre har terrengmodellen et 5x5 meters grid, altså en oppløsning på 5 meter mellom dybdepunktene. Kilde: Kartverket

Enklere søknadsprosess

Den nye forskriften vil etter hvert gi en smidigere behandling av søknader om å dybdekartlegge i norske kyst- og havområder:

– Vi har fått mer ansvar og vil formelt være saksbehandler, på vegne av Forsvaret. Det gjenstår enkelte formaliteter før Kartverket kan oppfylle kravene i forskriften. I tett samarbeid med Forsvaret jobber vi for å komme i havn med disse, forteller Jønsson.

For å få tilgang til høyoppløselige dybdedata må det søkes om tilgang. Sammenlignet med tidligere, krever søknadene nå mer detaljert informasjon om deg som søker om tilgang (FOR-2023-12-15-2061 § 7).

Meldeplikt for kartlegging fra fly

– Er det nødvendig å søke for å fly med grønn laser i områder som er grunnere enn 30 meter?

– I teorien, nei. I praksis så må det søkes om å laserkartlegge med fly i kystområder på grunn av forbudssoner. Det er meldeplikt uansett, selv om du er 100 prosent sikker på å ikke måle dypere enn 30 meter, forklarer Jønsson.

Bestille dybdedata

Mer detaljerte dybdedata enn de som er tilgjengelig på geonorge.no, må bestilles direkte via Kartverket.

Kartverket søker Forsvaret om å få frigi data på vegne av bestiller. Dataene i seg selv er gratis, men den som bestiller data må betale timepris for arbeidet med å tilrettelegge data og søknad til Forsvaret om avgradering av datasettet.

Kontakt

Bestille dybdedata

Detaljerte dybdedata som ikke er tilgjengelig på geonorge.no må bestilles direkte via Kartverket:

sjodata@kartverket.no

Del
XPPT