Siste oppdatering

Korleis forstå sjøkartet

Kva informasjon gjev ZOC-diagram, datum, spesialar og vignettar i eit sjøkart? Svara får du her.

Sjøkartet inneheld mykje informasjon ut over djupneforhold – til dømes målestokk, datum, åtvaringar, mv.

Heftet "Symboler og forkortelser i norske sjøkart" gjev deg viktig informasjon og ei god oversikt over alle kartsymbol og forkortingar som er brukt i norske og internasjonale sjøkart.

Kvifor bruke sjøkart?

Kjøpe sjøkart

Kartverket sel ikkje papirkart, men lagar kartfiler som forhandlarar trykkjer for deg, såkalla Print on Demand-kart (POD).

Sjå oversikt over Kartverkets forhandlarar som du kan bestilla papirkart hos.

Rettingar til sjøkart Etterretninger for sjøfarende

Etterretninger for sjøfarende (Efs) utgjev oppdateringar og rettingar til sjøkart kvar fjortande dag.

Efs

Målestokk

Ved seglas i tronge farvatn bør du bruke sjøkart i størst mogeleg målestokk, da desse gjev dei beste og mest detaljerte opplysningane. Kart i mindre målestokk er sterkt forenkla i farvatn innanskjers.

Den offisielle norske sjøkartporteføljen som blir utgjeve av Kartverket, inneheld sjøkartseriar for hovudseriekart, hamnekart, kystkart og overseglingskart. Dei ulike kartseriane har målestokk som er tilpassa ulike brukarbehov.

ZOC-diagram

ZOC-diagram (Zones of Confidence) i eit hovudseriekart (målestokk 1:50 000) er eit lite og generalisert kartbilete i målestokk 1:500 000 som er plassert på ein eigna stad i papirkartet.

Den aller viktigaste funksjon til ZOC-diagrammet er å synleggjere område der datagrunnlaget er av betydeleg dårlegare kvalitet, altså der det er ein større risiko å navigere.

Les meir om kartkvalitet og ZOC-diagram.

Åtvaringar

Utanfor kartrama er det lagt inn informasjon om åtvaringar for mellom anna:

  • Fartsrestriksjonar
  • Kablar (luftspenn og undervasskablar)
  • Tidvatn
  • Vertikal klaring under bruer og luftspenn

Spesialar og vignettar

I ein del sjøkart vil ein kunne finne små kart i eigne rammer: Vignettar og spesialar.

Vignetten viser område i kartet der kartbilete går ut over avgrensinga i sjølve kartet, til dømes ein lang fjord som det ikkje er mogleg å utvide kartramma for. Vignetten har same målestokk som sjølve kartet. «Continued on Plan» står med raud skrift langs kartramma der seglasen held fram over i ein vignett.

Ein spesial er eit utsnitt av kartet som blir vist i eiga kartramme. Spesialen viser eit viktig parti av sjøkartet i ein større og betre målestokk, til dømes viktige hamner og tronge passasjar. Område der det finst spesialar er merka med ei raud ramme og teksten «Plan» i raudt i sjølve kartet.

Kartrama rundt vignettar og spesialar er like.

Datum og kartprojeksjon

Alle norske sjøkart er laga i datumet WGS84 (gradnett). Noko som betyr at posisjonar frå GPS-baserte system kan brukast direkte i sjøkarta.

Kartprojeksjon er angjeve i tittelfeltet øvst til venstre i kartet.

QR-kode

Sjøkarta har ein QR-kode som gjer det mogleg, ved hjelp av smarttelefon eller nettbrett, å få tilgang til alle rettingar knytt til sjøkartet. Dessutan får du tilgang til all informasjon om sjøkartet og gyldigheit.

Del
XPPT