Siste oppdatering

Nye stormflonivå for norskekysten

De ekstreme vannstandsnivåene – stormflonivå – har endra seg, og er oppdatert i tjenesten Se havnivå.

Stormflo i Vågen i Stavanger i 2020. Det er lagt ut lenser og sandsekker. Foto: Jostein Berggraf
STAVANGER: Ekstremværet Elsa førte til stormflo i Stavanger vinteren 2020. Foto: Jostein Berggraf

Økt havnivå gir store følger langs norskekysten. Den nye rapporten om havnivåstigning og stormflo i Norge, «Sea level rise and extremes in Norway», viser hvordan kysten vår rammes hvis ikke Paris-avtalens mål om 2 garder global oppvarming nås. I tillegg til framskrivinger av havnivå gir rapporten informasjon om ekstreme vannstandsnivå, ofte omtalt som stormflonivå.

Basert på dette nye kunnskapsgrunnlaget er de ekstreme vannstandsnivåene/ stormflonivå for norskekysten oppdatert, og du finner dem i søk på Se havnivå.

Hvordan har ekstremnivåene endret seg?

Ekstremnivåene for vannstand har blitt beregnet på samme måte som tidligere. Det er små endringer i verdiene fra forrige analyse i 2015, stort sett mindre enn 5 cm for 200-års høyvann (stormflo).

– Vi har brukt tidsserier frem til utgangen av år 2022 fra permanente vannstandsmålere som har minst 30 år med observasjoner av vannstand, sier Oda Roaldsdotter Ravndal i oseanografiseksjonen i Kartverket. Les mer om hvor lange dataserier Kartverket har: Permanente vannstandsmålere

Størst endringer i verdier finner vi for de korteste tidsseriene, der åtte ekstra år med data betyr mest:

– For eksempel har 200-års høyvann (stormflo) blitt redusert med 10–15 cm i området rundt Andenes. Noen endringer kommer av forbedringer i datagrunnlaget for vannstand. Vi ser også at usikkerheten på ekstremnivåene har blitt litt mindre på grunn av de ekstra årene med data, forklarer Ravndal.

Som tidligere, tas det ikke hensyn påvirkning fra bølger i de ekstreme vannstandsnivåene.

Hva er nytt?

I nivåskissen i søketreff på Se havnivå, er et nytt vannstandsnivå lagt til. Dette nivået er heter «øvre estimat vannstand» og er et estimat av svært sjeldne hendelser: Hendelser sammensatt av en uvanlig høy stormflo med stor værpåvirkning og det høyeste astronomiske tidevannet (HAT).

– Nivået «øvre estimat vannstand» kan være spesielt nyttig i planleggingen av bygninger og viktig infrastruktur, sier Ravndal.

Hvordan brukes vannstandsnivåene?

Ekstreme vannstandsnivå (stormflonivå) brukes blant annet i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7–2, når fareområder skal reguleres og det skal bygges i fareområder. 5-års stormflonivå brukes i forbindelse med forsikring mot naturskade. I tillegg benytter Meteorologisk institutt flere stormflonivå når de vurderer mulige farevarsel.

Informasjonen er også nyttig for alle som ønsker å få et inntrykk av hvor høyt eller lavt vannstanden kan komme på et sted, eksempelvis hvor høy brygga bør være. Aktiviteter i kystsonen som planlegges langt frem i tid må også ta hensyn til fremtidig havnivåendring.

Veileder for kommunal planlegging

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) jobber med å oppdatere veilederen for hvordan kunnskapsgrunnlaget fra den nye havnivårapporten skal tas i bruk i kommunal planlegging. Veilederen kommer i juni 2024. Da vil også DOK-datasettet «Stormflo og havnivå» bli oppdatert og tilgjengelig i Geonorge. Fram til dette vil tjenesten Se havnivå i kart fortsatt vise kart og statistikk basert på gjeldende veileder og tall fra havnivårapporten fra 2015.

Hva er et ekstremt vannstandsnivå?

Et ekstremt vannstandsnivå er basert på en statistisk beregning. Nivået viser risikoen for at vannstanden blir høyere eller lavere enn et gitt nivå. Dette omtaler vi som et 100-års høyvann (flo) eller lavvann (fjære). Et 100-års høyvann er et nivå som i gjennomsnitt blir oversteget én gang hvert 100. år. En annen måte å si dette på er at det er 1 prosent sannsynlighet for at dette nivået overstiges et hvilket som helst år. Siden vi i Norge bare får ekstremt høy vannstand når det er stormflo, kalles de høye returnivåene også stormflonivåer, og vi snakker gjerne om 100-års stormflo.

Se havnivå

Finn observert og varslet vannstand, tidevann, landheving og framtidig havnivå i vår tjeneste Se havnivå.

Se havnivå

Fakta om havnivårapporten «Sea-Level Rise and Extremes in Norway»

Rapporten er utarbeidet av Norsk klimaservicesenter ved Kartverket (prosjektleder), Meteorologisk institutt og NORCE, i samarbeid med Nansensenteret, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Rapporten beskriver hvordan havet er ventet å stige langs norskekysten mot midten og slutten av dette århundret, og videre mot år 2300, i ulike scenarioer for global oppvarming.

Publisert 26. april 2024.

Tallene for havnivåstigning er basert på oppdaterte data fra FNs klimapanels sjette hovedrapport, skreddersydd til norske områder.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en tilhørende veileder for kommunene: «Havnivåstigning og høye vannstander i samfunnsplanlegging».

Resultatene fra rapporten vil være en del av kunnskapsgrunnlaget til den kommende rapporten «Klima i Norge 2100» fra Norsk klimaservicesenter.

Norsk klimaservicesenter er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, NVE, NORCE, Kartverket og Bjerknessenteret, som leverer kunnskap om klimaendringer i Norge slik at samfunnet kan tilpasse seg dagens og fremtidens vær.

Les rapporten

Del
XPPT