Se havnivå i kart – en karttjeneste for stormflo og havnivåstigning

«Se havnivå i kart» visualiserer områder som kan bli berørt av havnivåstigning og ekstreme vannstandsnivåer. Merk at bølger er ikke inkludert. Det tatt høyde for landheving. Verktøyet er et hjelpemiddel for å identifisere risikoområder i kystsonen.

Tjenesten baserer seg på anbefalingene i veilederen «Havnivåstigning og høye vannstander i samfunnsplanlegging» fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Veilederen bygger på kunnskapsgrunnlaget fra havnivårapporten «Sea-level Rise and Extremes in Norway» fra 2024.

Forbedringer av data i tjenesten vil skje hyppig i en tid fremover. Blant annet vil de isolerte oversvømte arealene på land fjernes, siden det ikke blir flom fra sjø her.

Fra geonorge.no kan du laste ned kartlagene til bruk i GIS- verktøy, samt statistikk over bygninger, arealer og veier i din kommune som er utsatt for oversvømmelse fra havet.

Tjenesten passer ikke til detaljerte studier og for å ta avgjørelser på detaljnivå. Bruk av tjenesten og avledede konklusjoner er brukerens eget ansvar.

Les mer om Se havnivå i kart

Personvern

Tilgjengelighetserklæring

XPPT