Siste oppdatering

Permanente vannstandsmålere

Kartverket har flere permanente vannstandsmålere langs norskekysten og én på Svalbard. For enkelte målere har vi observasjoner tilbake til starten av 1900-tallet.

Kartverkets permanente vannstandsmålere registrerer vannstanden kontinuerlig, og målingene er tilgjengelige på Se havnivå i nær sanntid. Basert på vannstandsseriene beregner vi tidevannet for hver målestasjon. 

Vannstandsmålingene brukes også til å studere havnivåendringer over tid og til beregninger av fremtidig havnivå. Målingene inngår også i Meteorologisk institutts modeller for å beregne værets virking på vannstanden, som igjen brukes for å beregne et vannstandsvarsel fem døgn frem i tid.

Et tjuetalls permanente vannstandmålere er plassert langs norskekysten, og én i Ny-Ålesund på Svalbard.

Tilgjengelige data

Figuren under gir en oversikt over hvilke data som er tilgjengelig, hvis du er interessert i å laste ned data fra Kartverkets permanente målestasjoner. NB: Nyetablerte målestasjoner vil ikke ha data tilgjengelig før disse er kvalitetskontrollert.

Grafisk oversikt som viser fra hvilke tidspunkt Kartverket har nedlastbare data tilgjengelig fra de ulike permanente vannstandsmålerne.
TILGJENGELIGE VANNSTANDSDATA: Oversikten viser fra hvilke tidspunkt Kartverket har nedlastbare data tilgjengelig fra de ulike målestasjonene. For å laste ned data må du gå til Se havnivå, eller bruke vårt API. Status per 28.2.2023.

Data fra vannstandsmålerne som ikke er nedlastbare via Se havnivå eller API for vannstandsdata, kan i mange tilfeller fås ved henvendelse til Kartverket.

Måned- og årsmiddelverdier er for de fleste tilfeller tilgjengelige på nettet for hele perioden.

Permanente vannstandmålere vist i kart

Kontakt

Les mer

Vanntett målenett for vannstand

Det nasjonale målenettet for vannstand skal fortettes for å rigge oss for framtiden. Vi ønsker å forsyne Norge med bedre vannstandsdata som vil kunne styrke beredskap og kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning for bl.a. kommuner.

Åpne vannstandsdata

Tidevann- og vannstandsdata som du finner på tjenesten Se havnivå, er tilgjengelig i et API. En widget for Se havnivå gjør det mulig å vise tidevannsdata for et valgt sted på din nettside.

Slik måler vi vannstanden

Kartverket bruker per i dag tre typer vannstandsmålere: flottørmålere, radarmålere og trykkmålere.

Del