Siste oppdatering

Permanente vannstandsmålere

Kartverket har 25 permanente vannstandsmålere i Norge: 24 langs norskekysten og én i Ny-Ålesund på Svalbard. For enkelte har vi observasjoner tilbake til starten av 1900-tallet.

Kartverkets permanente vannstansmålere registrerer vannstanden kontinuerlig, og målingene er tilgjengelige på Se havnivå i nær sanntid. Basert på vannstandsseriene beregner vi tidevannet for hver målestasjon. Dette er grunnlag for  tidevannstabeller.

Vannstandsmålingene brukes også til å studere havnivåendringer over tid og til beregninger av fremtidig havnivå. Målingene inngår også i Meteorologisk institutts modeller for å beregne værets virking på vannstanden, som igjen brukes for å beregne et vannstandsvarsel fem døgn frem i tid.

Permanente vannstandsmålere

Kart som viser hvor på norskekysten de 24 permanente vannstandsmålerne er plassert (pdf 372 kB).

Tilgjengelige data

Figuren under gir en oversikt over hvilke data som er tilgjengelig, hvis du er interessert i å laste ned data fra Kartverkets permanente målestasjoner. Data fra vannstandsmålerne som ikke er nedlastbare via Se havnivå eller API for vannstandsdata, kan i mange tilfeller fås ved henvendelse til Kartverket.

Data fra vannstandsmålerne som ikke er nedlastbare via Se havnivå eller API for vannstandsdata, kan i mange tilfeller fås ved henvendelse til Kartverket.

Måned- og årsmiddelverdier er for de fleste tilfeller tilgjengelige på nettet for hele perioden.
 
Graf som viser fra hvilke tidspunkt Kartverket har nedlastbare data tilgjengelig fra de ulike permanente vannstandsmålerne.
TILGJENGELIGE VANNSTANDSDATA: Oversikten viser fra hvilke tidspunkt Kartverket har nedlastbare data tilgjengelig fra de ulike målestasjonene. For å laste ned data må du gå til Se havnivå, eller bruke vårt API.
 

Vannstandsmålere

Vi har tre typer vannstandsmålere: flottørmålere, radarmålere og trykkmålere.

Flottørmåleren er den vanligste blant de permanente – hele 23 av målerne tilhører denne kategorien. Én av dem er plassert på Svalbard, mens resten er spredt langs hele norskekysten.

Vi har én radarmåler, plassert i Hammerfest, og flere mobile trykkmålere. De mobile målerne brukes ved behov for å gjennomføre kortere måleserier av vannstanden på steder hvor vi ikke har permanente vannstandsmålere.

Les mer

Åpne vannstandsdata

Tidevann- og vannstandsdata som du finner på tjenesten Se havnivå, er tilgjengelig i et API. En widget for Se havnivå gjør det mulig å vise tidevannsdata for et valgt sted på din nettside.

Del