Siste oppdatering

Havet stiger – kommunene må forberede seg

Nye kartlag og data for havnivåendringer, og tilhørende veileder, gir kommunene grunnlag for hvordan de skal tilpasse seg et stigende havnivå.

Fremtidens havnivåstigning kan føre til at arealer, bygninger og infrastruktur som i dag ligger på land kan bli oversvømt – enten permanent eller ved høye vannstander.

Dette må vi ta på alvor og forberede oss på.

Det er klimaendringer som gjør at havet stiger, og nye beregninger i havnivårapporten fra Norsk klimaservicesenter viser at det meste av norskekysten vil oppleve havnivåstigning. I Norge ligger store deler av bebyggelsen langs kysten, og allerede i dag medfører høye vannstander skader på bygninger og infrastrukturer som er lagt nær sjøkanten.

Havnivåstigning skiller seg fra mange andre naturhendelser, ved at det er en gradvis endring som vil fortsette i hundrevis av år. Mot slutten av århundret kan noen erfare opp mot 50–90 cm økning. Havnivåstigningen alene er ikke dramatisk, men hendelser med høye vannstander vil inntreffe oftere og gå lengre inn mot land.

Skjermdump fra karttjenesten Se havnivå i kart viser mulig framtidig oversvømmelse på Røst i Lofoten.
SE HAVNIVÅENRINGER I KART: En stor stormflohendelse kombinert med et høyt tidevann, kan overraske oss. Kartverkets tjeneste «Se havnivå i kart» viser effektene av økt havnivå og høye vannstander (stormflo). Eksempelet viser Røst i Lofoten. Skjermdump fra «Se havnivå i kart»

Ny havnivåveileder til kommunene

I ny havnivåveileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gis det konkrete råd og anbefalinger om hvordan tallene for havnivåstigning skal brukes i kommunenes planarbeid. Kommunene anbefales å benytte en eller flere ulike strategier i dette arbeidet.

De nærmeste tiårene kan det være tilstrekkelig med å beskytte og tilpasse oss et stigende havnivå. Når det gjelder nye byggeprosjekter, må det vurderes å bygge andre steder og lenger vekk fra kysten, enn vi tradisjonelt har gjort.

" width=
Direktør Elisabeth S. Aarsaether i DSB anbefaler at alle kyst- og fjordkommuner bruker det nye kunnskapsgrunnlaget i sitt planarbeid. Foto: Anita Andersen / DSB

Ny og omfattende utvikling i områder som vil bli rammet av havnivåstigning, må unngås. Det kan også bli behov for å gjøre strategiske valg knyttet til behovet for planlagt tilbaketrekning fra rammede kystområder.

– Hvilke strategier man velger for å best møte framtidig havnivåstigning vil kunne endre seg over tid, ettersom konsekvensene av havnivåstigning øker, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

Se havnivå i kart

Tilrettelagte datasett fra Kartverket utgjør sammen med DSBs nye veileder et oppdatert kunnskapsgrunnlag som kommunene nå kan ta i bruk. Kartverkets tjeneste «Se havnivå i kart» viser effektene av økt havnivå og høye vannstander (stormflo). Risikokart over områder som vil bli berørt gjør det enklere å planlegge for og å være forberedt på klimaendringer.

En stor stormflohendelse kombinert med et høyt tidevann, kan overraske oss. Dette vil kunne påvirke nasjonal beredskap og berøre kystnære forsvarsanlegg, flyplasser og sykehus. Det samme gjelder kystnære industrianlegg, kulturarv, turisme og enkelte øysamfunn som for eksempel Røst i Lofoten.

Sjekk din kommune på «Se havnivå i kart».

Langsiktig utfordring som krever tiltak nå

– Havnivåstigning er en langsiktig utfordring. Klimatilpasningsarbeid handler om når vi skal iverksette tiltak og hvor mye vi skal tilpasse oss. Vi kan tilpasse oss for mye eller for lite. Derfor trenger vi verktøy for å finne ut hvordan vi skal planlegge i nåtid og for framtiden, sier havnivåforsker Matthew Simpson i Kartverket.

" width=
Matthew Simpson fra Kartverkets FoU-avdeling har i 15 år forsket på hvordan havet stiger. Han er prosjektleder for den nye rapporten om havnivåstigning i Norge, og han ledet prosjektet som leverte den forrige havnivårapporten som ble utgitt i 2015. Foto: Per Anders Bjørklund

DSB og Kartverket anbefaler at alle kyst- og fjordkommuner bruker det nye kunnskapsgrunnlaget til å gjøre en oppdatert vurdering av hvilke konsekvenser havnivåstigningen vil føre til for sin kommune i årene som kommer.

– En havnivåstigning på eksempelvis 0,1 meter vil føre til en tredobling av risikoen for oversvømmelse noen steder langs norskekysten. Det betyr at hvis ikke tiltak iverksettes i tide, så vil flom fra havet utvikle seg til å bli et kronisk problem, slik det har gjort på østkysten i USA, forteller Simpson.

Verdifull norskekyst

– Norge har en lang og viktig kystlinje med mye infrastruktur og mange verdier langs kysten. Regjeringen ønsker å legge til rette for vekst og utvikling i hele Norge. Da er det viktig at vi kjenner til risiko og klimakonsekvensene som kan treffe kystkommunene, som stormflo og økende havnivåstigning, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

" width=
Kommunal- og distriktminister Erling Sande. Foto: Trond A. Isaksen / Kommunal- og distriktsdepartementet

Han mener at datasettene fra Kartverket og veilederen fra DSB gir kommunene et godt verktøy for å forstå og planlegge for dagens og fremtidens risiko for klimakonsekvenser i kystsonen. Dette er informasjon som styrker Norges beredskap.

– Arbeidet med klimatilpasning er ikke engangsvedtak, men snarere beslutninger som kan revurderes og endres over tid. Derfor er det viktig å opprettholde og forbedre den nasjonale overvåkingen av havnivået og vannstand i sjø, understreker Simpson.

Se havnivå i kart En karttjeneste for stormflo og havnivåstigning

«Se havnivå i kart» visualiserer områder som kan bli berørt av havnivåstigning og ekstreme vannstandsnivåer. Det er tatt høyde for landheving. Verktøyet er et hjelpemiddel for å identifisere risikoområder i kystsonen.

Se havnivå i kart

Fakta Lokalkunnskap for et klimarobust samfunn

Havnivårapporten «Sea-Level Rise and Extremes in Norway» ble publisert 26. april 2024.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en tilhørende veileder for kommunene: «Havnivåstigning og høye vannstander i samfunnsplanlegging».

Kartverket har publisert tilhørende datasett til bruk for kommunene, og visualiserer disse i karttjenesten «Se havnivå i kart».

Havnivåapporten er utarbeidet av Norsk klimaservicesenter ved Kartverket (prosjektleder), Meteorologisk institutt og NORCE, i samarbeid med Nansensenteret, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Rapporten beskriver hvordan havet er ventet å stige langs norskekysten mot midten og slutten av dette århundret, og videre mot år 2300, i ulike scenarioer for global oppvarming.

Tallene for havnivåstigning er basert på oppdaterte data fra FNs klimapanels sjette hovedrapport, skreddersydd til norske områder.

Resultatene fra rapporten vil være en del av kunnskapsgrunnlaget til den kommende rapporten «Klima i Norge 2100» fra Norsk klimaservicesenter.

Norsk klimaservicesenter er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, NVE, NORCE, Kartverket og Bjerknessenteret, som leverer kunnskap om klimaendringer i Norge slik at samfunnet kan tilpasse seg dagens og fremtidens vær.

Kontakt

Del
XPPT