Lundefugl flyr med flere tobis i nebbet. Foto: Arild Hareide
TOBIS: Tobis er lundefuglens livrett. Foto: Arild Hareide
Siste oppdatering

Forsker på maten til sjøfugl med marine grunnkart

Presis informasjon om sandbunn og dybde er nyttig for forsker Roger Kvalsund når han kartlegger hvor fisken tobis lever. Tobis er lundefuglens livrett.

– Marine grunnkart i kystsonen hjelper oss med å finne områder nær fuglefjellet på Runde, hvor det er sandbunn og grunt nok til at tobisen lever og lunden får tak i fisken, sier Roger Kvalsund.

Kvalsund er marinbiolog ved Runde Miljøsenter, som ligger ytterst i havgapet i Herøy kommune. Her har det vært en stor nedgang i antall for flere arter sjøfugl de siste førti årene og bestanden av lunde er nesten borte. En av årsakene er tilgang til mat, og tobis, sildeyngel og brisling er yndlingsmaten for de fleste sjøfugler i Norge. 

– Tobis er næringsrik fisk som er veldig viktig for sjøfuglene. I starten av juni er det klekkesesong for lunde og høysesong for tobis. Siden lundene bærer fangsten i nebbet bruker vi dem som indikator: Hvor finner lunder tobis og hvor mye, forklarer Kvalsund. 

Ikke kartlagt tidligere 

Tobis er et samlebegrep for flere arter innen silfamilien. Bestanden og biologien til tobis langs norskekysten er ikke kartlagt tidligere, da kysttobisen ikke har vært kommersielt utnyttet. Fisken er ikke å finne overalt og når som helst, ifølge forskeren på Runde.  

– Fisken graver seg ned i sanden om natten og om vinteren. Leveområdet til tobis er derfor nær knyttet til sandbunn, forteller Kvalsund.

Marine grunnkart som kunnskapskilde

Med marine grunnkart i kystsonen kan Kvalsund på en enkel måte finne områder som viser sandbunn kombinert med informasjon om dybde. Denne kunnskapen om havbunnen fikk fiskere tidligere kun basert på oppfatninger og lang erfaring, fra generasjon til generasjon. 

– Nå kan vi bruke marine grunnkart i kystsonen som viser presis informasjon om havbunnen, blant annet sediment- og dybdekart, sier Kvalsund.  

Mann om bord i en båt peker i sedimentkart vist på en PC. Foto: Nils Roar Hareide
FORSKER: Roger Kvalsund ved Runde Miljøsenter bruker marine grunnkart i arbeidet med å kartlegge leveområdene for tobis. Foto: Nils Roar Hareide

Nyttig og effektiv kartlegging 

Kvalsund oppsøker plasser med data fra marine grunnkart. Her tar han prøver og sammenligner informasjon. Som plattform bruker Kvalsund Olex kartplotter som inkluderer flere av de marine grunnkartene. Forskeren bruker også marine grunnkart i kystsonen temakart på nett. 

– Da får jeg opp kombinasjonen av forskjellige kartlag. Jeg kan enkelt plassere kurs og få opp posisjonen til en ønsket plass. Dette er veldig nyttig for å kartlegge leveområdene for tobis i sjøen ved Runde, sier Kvalsund. 

Strømkart kan også brukes for å sjekke om sjøfugler oppsøker strømfronter der annen type fisk samler seg. 

Viktig for torskefisket 

Tobis er ikke bare livretten til lunde. Når tobis kommer opp igjen fra sandbunnen ved årsskifte blir fisken også en viktig næringskilde til torsk. Det viser prøver i fiskemottaket på Runde.  

– Fiskere ser derfor også etter tobisområder når de skal fiske etter torsk, sier Kvalsund.

Tobis (fisk) graver seg ned i sanden. Foto: Erling Svendsen / Havforskningsinstituttet
TOBIS: Fisken graver seg ned i sanden om natten og om vinteren. Leveområdet til tobis er derfor nær knyttet til sandbunn. Foto: Erling Svendsen / Havforskningsinstituttet

Fakta Marine grunnkart i kystsonen

Pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen er et samarbeid mellom Kartverket, Havforskningsinstituttet og NGU.

Prosjektet har en total kostnadsramme på til sammen 84,6 millioner kroner over tre år, fra 2020–2022.

Produkter som blir laget fra pilotområdene:

  • Dybdedata og terrengmodeller
  • Bunnreflektivitet/ data som beskriver bunnens hardhet (backscatter)
  • Geologiske kart som sedimentkart og landskapskart
  • Kart over bunnfelling, gravbarhet, ankringsforhold
  • Kart over kjemisk miljøtilstand (forurensing av tungmetaller og organiske miljøgifter)
  • Naturtyper i henhold til naturtyper i Norge
  • Sårbare og verdifulle habitater
  • Modeller av strøm, bølger, saltholdighet og temperatur
XPPT