Nye festekontrakter som skal tinglyses, må være satt opp på standardisert skjema for tinglysing, jf.  § 2 b). Eldre festekontrakter som ble utformet etter tidligere gjeldende regler, kan som hovedregel tinglyses i sin opprinnelige form.

Skjema finner du her:
Festekontrakt - bokmål
Festekontrakt - nynorsk 

Festenummer

Dersom det kun er en del av et gårds- og bruksnummer som skal festes bort, må kommunen først kontaktes for oppmåling av tomten og tildeling av festenummer. Dette gjelder også ved avtaler om punktfeste. Kommunen fører den nye festetomten i matrikkelen og sender deretter melding til tinglysing, slik at det opprettes et nytt grunnboksblad for festetomten. Festekontrakt bør sendes inn samtidig, eventuelt kort tid etterpå. Både melding til tinglysing og festekontrakt skal sendes inn i to eksemplarer.

Bebygd festetomt

Hvis eiendommen som festes vekk er bebygd, må det sammen med festekontrakten også sendes inn et skjøte hvor bebyggelsen overføres fra grunneier til fester. Ved tinglysing av eldre festeforhold, hvor festeren selv har ført opp bygningen, kan det gjøres unntak fra kravet om skjøte. Verdien må likevel oppgis for beregning av dokumentavgift.

Les mer om tinglysing av eldre festeforhold i Rundskriv for Tinglysingen, kapittel 11.1.

Ved tinglysing av festekontrakt på bebygd tomt blir det beregnet dokumentavgift av bygningen og festerettens verdi, i tillegg til vanlig tinglysingsgebyr. Hvis festetomten er ubebygd blir det ikke beregnet dokumentavgift.

Sjekk om det finnes et fritak for dokumentavgift som gjelder for deg. 

Konsesjon

Konsesjonsreglene gjelder også ved tinglysing av festerett. Festeren må undersøke om det foreligger konsesjonsplikt, eventuelt må festeren fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet. Du kan ta kontakt med kommunen for å få svar på hva som er aktuelt i ditt tilfelle. Utfallet av kommunens konsesjonsbehandling registreres i de fleste tilfeller direkte i matrikkelen. 

Les mer om konsesjon.

Transport av festerett

Du kan overføre en tinglyst festerett til noen andre ved å fylle ut et skjøte. Hvis det står i festekontrakten at grunneieren må gi samtykke til overdragelse av festeretten iht. tomtefesteloven § 17, må grunneieren også signere på skjøtet. Før du sender skjøtet til tinglysing, må du sjekke konsesjonsforholdet. Eventuell egenerklæring om konsesjonsfrihet må være registrert hos kommunen før du sender skjøtet til tinglysing.

Les mer om utfylling av skjøte.

Ved overføring av en bebygd festetomt, blir det beregnet dokumentavgift av bygningen og festerettens verdi, i tillegg til det alminnelige tinglysingsgebyret. Ved overføring av en ubebygd festetomt, blir det ikke beregnet dokumentavgift.

Les mer om fritak for dokumentavgift.

Ny festekontrakt eller nye vilkår

Noen ganger inngår partene en ny festekontrakt i løpet av festeforholdet eller avtaler nye vilkår. Dette kan tinglyses.

Les mer om hvordan du tinglyser nye vilkår i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 11.1. problemstilling nr. 6.