Siste oppdatering

Ny festekontrakt eller nye vilkår

Skal det gjøres endringer i et eksisterende festeforhold vil det være aktuelt å tinglyse en ny festekontrakt, eller endre vilkårene i en allerede tinglyst festekontrakt.

En festekontrakt er en privatrettslig avtale mellom grunneier og fester, som kan tinglyses i grunnboken. Ved endringer i et eksisterende, tinglyst festeforhold vil det være nødvendig for partene å tinglyse endringene. Dette kan de løse på to måter.

Postadresse

Send dokumentene til:

  • Kartverket Tinglysing
    Postboks 600 Sentrum
    3507 Hønefoss

Nye vilkår

Dersom det er gjort endringer i festeforholdet, og du ønsker å beholde den allerede tinglyste festekontrakten kan du tinglyse en erklæring med nye vilkår. Erklæringen vil bli tinglyst som en påtegning til festekontrakten som er tinglyst. De nye vilkårene vil ikke ha noen innvirkning på de allerede tinglyste heftelsene. 

Grunneier og fester kan skrive en erklæring som beskriver hva som er endret i festeforholdet. Dette kan for eksempel være endring av festeavgiften. Erklæringen skal signeres av begge parter, både grunneier og fester. 

Ved innsending av erklæringen skal du skrive at du ønsker å tinglyse nye eller endrede vilkår til allerede tinglyst festekontrakt, med dokumentnummer.

Dersom grunneier og fester allerede har fylt ut en ny festekontrakt kan også denne tinglyses som nye vilkår. Den kan tinglyses som en påtegning til festekontrakten som allerede er tinglyst. Det må da komme uttrykkelig frem av innsendingen at kontrakten skal tinglyses som nye vilkår. 

Erstatte gammel festekontrakt med ny festekontrakt

Ved innsending av en ny festekontrakt på et festenummer eller bruksnummer hvor det allerede er tinglyst en festekontrakt må det komme tydelig frem at man ønsker å erstatte den gamle, tinglyst festekontrakten med den nye. 

Ved tinglysing av ny festekontrakt må disse vilkårene være oppfylt:

  • Eventuelle heftelser i den eksisterende festekontrakten må frafalles i denne eller slettes av rettighetshaverne.

  • Eventuelle negative strøksservitutter, og andre servitutter som ikke kan frafalles ved sletting av den gamle festekontrakten, må videreføres i ny festekontrakt.

  • Eksisterende festekontrakt slettes, og ny kontrakt tinglyses på festeeiendommen.

  • Eventuelle heftelser som er frafalt i den gamle festeretten og som skal videreføres i den nye tinglyses på nytt i den nye festeretten med festers samtykke.

  • Alle dokumentene kommer samtidig til tinglysing og tinglyses samme dag for at eventuelle panthaveres og andre rettighetshaveres rettigheter ikke skal være uten rettsvern mens tinglysingen foregår.

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT