Siste oppdatering

Slette festekontrakt

En festerett kan slettes i forbindelse med at festeren overtar eiendomsretten til grunnen og innløser festeretten, eller ved at grunneieren får tilbakeført tomten. 

Les kontrakten før du sletter

Før du sletter festekontrakten din må du undersøke om det kan være tatt inn andre bestemmelser enn det som gjelder selve festeretten. Det kan for eksempel være avtalt veirett over grunneiers hovedeiendom eller rett til å legge vann- og kloakkrør.

Det kan også være gitt rettigheter til andre personer. For eksempel en veirett over festetomten til fordel for naboen, eller en forkjøpsrett til søsken og lignende. Dette kalles tredjemanns rettigheter.

Du kan bestille kopi av festekontrakten ved å fylle ut dette bestillingsskjemaet.

Ta stilling til heftelsene

Før festekontrakten slettes fra grunnboken må partene ta stilling til hvilke rettigheter som skal slettes, og hvilke rettigheter som skal bestå.

Det er rettighetshaveren som skal signere på sletting av sine rettigheter. Du må kontakte den som har fått en rettighet i din festekontrakt for å avklare om rettigheten fortsatt skal være tinglyst.

Må alle rettighetene slettes?

Det er ikke nødvendig å slette rettighetene når du sender festekontrakten for sletting. Du må skrive i dokumentene du sender til Kartverket at det er tatt stilling til at rettighetene skal bestå, eller slettes.

Det er mulig i ettertid å sende inn sletting av rettighetene som i utgangspunktet var en del av festekontrakten.

Formulering av sletteerklæringen

"Undertegnede hjemmelshaver til festerett ber om at festekontrakten slettes. Det samme gjelder eventuelle andre rettigheter som er avtalt i festekontrakten, med unntak av følgende rettigheter:

...(beskriv rettigheten/-ene som fortsatt kan stå registrert)."

Grunneier, fester og framfeste

I noen tilfeller er det tre eierforhold tinglyst på en festetomt. Grunneier er den som eier tomten. Når det er tinglyst framfeste er det denne som eier bebyggelsen, dersom det er bygninger på tomten. Festeren i dette tilfellet eier verken grunn eller bygninger. Han har kun en festerett mot grunneier, og har festet tomten videre til framfester. Hvis festeren i et slikt tilfelle ønsker å slette sin festekontrakt kan han gjøre dette på en løs erklæring. Det er ikke nødvendig med skjøte ettersom han ikke eier noe.

Når grunneier og fester er den samme

I de tilfellene en eller flere personer er tinglyste eiere av både festeretten og grunnen på et eget bruksnummer, kan festekontrakten slettes med en løs erklæring. Formuleringen for sletting av kontrakten, er den samme som nevnt ovenfor.

Når en eller flere personer er tinglyste eiere av festeretten på en eiendom med festenummer, og i tillegg eier grunnen kan festekontrakten slettes på løs erklæring, og ta stilling til om festenummeret skal bestå eller fjernes. Skal festenummeret fjernes, må du kontakte kommunen for nærmere veiledning.

Hvis festeren er ukjent eller utilgjengelig

Enkelte ganger kan det være umulig å få tak i festerens signatur for sletting. Hvis du ikke vet hvem eller hvor festeren er, men likevel mener at den tinglyste festekontrakten ikke gjelder, kan du be om at dokumentet slettes etter kunngjøring. Det er et vilkår at dokumentet har vært tinglyst i grunnboken i minst 20 år.

Les mer om sletting etter kunngjøring.

Postadresse

Send dokumentene til:

  • Kartverket Tinglysing
    Postboks 600 Sentrum
    3507 Hønefoss
Del
XPPT