Siste oppdatering

Farlige bølger langs norskekysten

Nytt, gammelt datasett med beskrivelse av områder med farlige bølger er nå tilgjengelig på Geonorge.no. Nyttig når seilaser skal planlegges og til bruk i planarbeid, utvikling og forskning i sjøområder.

Datasettet inneholder arealer med informasjon som beskriver områder langs norskekysten med farlige bølger ved spesielle vindretninger (styrtbrenninger og refraksjonsområder). Det kan blant annet brukes i informasjonstjenester til sjøfarende.

Områdene som beskrives har stor trafikk og mange av dem er midt i skipsleia. For informasjon om vær og bølgehøyder bør Barentswatch sin tjeneste for bølgevarsel brukes.

Norgeskart hvor 24 områder til sjøs med farlige bølger, er markert. Kilde: Kartverket
FARLIGE BØLGER: Til sammen 24 områder med farlige bølger (styrtbrenninger og refraksjonsområder) er beskrevet i datasettet. Kilde: Kartverke

Få datasettet

Datasettet er tilgjengelig på Geonorge: Områder med farlige bølger langs Norskekysten - Kartkatalogen (geonorge.no)

Sjøfarende som planlegger seilaser og annen aktivitet må være oppmerksom på områdene med farlige bølger og skaffe seg mer informasjon om oppdatert vær og bølgeforhold fra tilgjengelige tjenester.

Informasjonen i datasettet kan brukes i planarbeid, utvikling og forskning i sjøområder, aktuelt både for private aktører og offentlige etater som eksempelvis Kystverket, Sokkeldirektoratet og Meteorologisk institutt.

Arv fra Den norske los

Datasettet er basert på kapittelet om farlige bølger i bind 1 av bokserien Den norske los. Bokserien er avviklet og farvannsbeskrivelsen Den norske los er digitalisert. Deler av innholdet i bøkene er å finne i håndboka til Etterretninger for sjøfarende (Efs), mens andre deler ivaretas i andre tjenester eller er lett tilgjengelig på nett.

– Informasjonen om områdene med farlige bølger langs norskekysten er ikke tilgjengelig andre steder. Derfor har vi digitalisert denne som et enkelt datasett. Kartverket vil bruke datasettet i våre egne navigasjonsprodukter, men vi vil jo gjerne dele det med alle andre også, sier avdelingsdirektør Gudmund Jønsson i Kartverkets sjødivisjon.

Bokserien Den norske los er tilgjengelig som et historiske oppslagsverk og pdf-kopier kan lastes ned fra kartverket.no.

Kartnutsnitt med beskrivelse av farlige bølger ved Lopphavet. Kilde: Kartverket
LOPPHAVET: Eksempel på beskrivelse av område med farlige bølger ved Lopphavet. Kilde: Kartverket

Forskning fra 80-tallet

Kapittelet med informasjon om farlige bølger ble publisert for første gang i bind 1 av Den norske los i 1981, og er i hovedsak hentet fra forskningsprosjektet «Skip i sjøgang fra 1978–1980». Prosjektet hadde som formål å bedre sikkerheten til mindre skip i sterk sjøgang.

Bølger og deres betydning for navigasjonen fikk stor oppmerksomhet på 70- og 80-tallet. Undersøkelser viste at bølger under uheldige omstendigheter kunne være årsak til kantringsulykker og andre større skader på skip.

Kontakt

Del
XPPT