Siste oppdatering

Tre sjøkart i Nordland i nye utgaver

Hovedseriekartene dekker farvann i Salten i Nordland. Sjøkartene inneholder ny dybdemåling og mange oppdateringer, særlig omskjerminger av sektorlykter.

Hovedseriekart i nye utgaver:

  • Sjøkart nr. 64  Støtt – Saltfjorden
  • Sjøkart nr. 135  Rødøya – Støtt 
  • Sjøkart nr. 136  Beiarn – Saltfjorden 

Kartene er alle i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie.

Hovedseriekart er i første rekke navigasjonskart for indre kyststrøk.

Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten.

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Endringer i sjøkartene

Hovedseriekart nr. 64 «Støtt Saltfjorden» og nr. 135 «Rødøya – Støtt» er oppdatert med nye dybdedata i farledene ved Kunna og Meløyvær.

Disse viktige farledene er dybdekartlagt som del av et pågående prosjekt i regi av Kystverket og Kartverket, for å bedre navigasjonskartene langs norskekysten.

Alle kartene er oppdatert etter mange endringer og rettelser meldt i Etterretniger for sjøfarende (Efs).

Mange sektorlykter i disse sjøkartene er omskjermet til IALA-systemet. Det kan være omfattende endringer. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Andre rettelser i kartene kan være sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet.

Sjøkartene er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, som er meldt i Efs. I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Ny utgave 09/2023. POD: 5. september 2023. Rettet t.o.m. Efs nr. 16/23.

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartet er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en «ny utgave» av sjøkartet blir utgitt, vil tidligere utgaver være foreldet og dermed ugyldige.

Det presiseres at store deler av kartet er uendret. Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norsk sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart. 

Kontakt

Anita Sunde

Seksjonssjef i kart- og geodataseksjonen, Kartverkets sjødivisjon

anita.sunde@kartverket.no

Tlf. 51 85 88 95 / 46 62 23 66

Del
XPPT