Siste oppdatering

Verden slik fisken og fuglene ser den – Helligvær og Bliksvær er kartlagt over og under vann

Det er over hundre år siden Helligvær ble dybdekartlagt. Nå er sømløse terrengmodeller av landskapet over og under vann i øygruppene Helligvær og Bliksvær tilgjengelig på høydedata.no.

Høyde- og dybdedata som dekker øygruppene Helligvær og Bliksvær utenfor Bodø, er laserskannet med fly ved hjelp av Lidar-teknologi gjennom prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell. Sensoren som er brukt til kartleggingsarbeidet er også brukt til å kartlegge de grunneste sjøområdene i Stavanger i regi av prosjektet Marine grunnkart i kystsonen.

Overflyging med laserskanning

Samtidig kartlegging av land og sjø

Vanligvis blir landareal laserskannet med fly (topografisk kartlegging) – men sjøareal er da ikke med i kartleggingen.

– Kan vi kombinere kartlegging av landareal og grunne sjøområder? Vi har testet om flybåren laserteknologi for sjøkartlegging (grønn laser) møter kravene til landkartlegging. Som et verdifullt første resultat, har vi nå har vi laget en sømløs terrengmodell av Helligvær og Bliksvær, sier Christian Malmquist i Kartverket.

Det gjenstår ytterligere analyser av dataene før Kartverket kan konkludere om den nye kartleggingsmetoden med flybåren grønn laser tilfredsstiller kravene til landkartlegging.

Punktsky av Helligvær med infrastruktur som oppdrettsanlegg med fortøyning, luftspenn og bygninger i bakgrunnen. Kilde: Kartverket
HELLIGVÆR: En rå presentasjon av datasett, det vi kaller en punktsky, av Helligvær. Landskap og insfrastruktur som oppdrettsanlegg med fortøyninger, luftspenn og bygninger viser.
Punktsky av Bliksvær med hurtigbåtkaia i forgrunnen. Kilde: Kartverket
BLIKSVÆR: En rå presentasjon av datasett, det vi kaller en punktsky, av Bliksvær med hurtigbåtkaia i forgrunnen.

Nye muligheter

Dersom samme kartleggingsteknologi kan brukes til lands og sjøs, vil dette potensielt kunne:

  • Effektivisere etablering av grunnlagsmodeller for infrastruktur i kystsonen, f.eks. prosjektering og dokumentasjon av kabel og rør, havn og aktiviteter innenfor havbruk
  • Gi bedre grunnlag for skredmodellering og faresonekart for kvikkleireskred

Sensorteknologiens evne til å oppdage luftspenn er også vurdert, for å se på muligheter for å effektivisere rapporteringen mot nasjonalt register over luftfartshinder.

Data tilgjengelig på høydedata.no

To datasett er publisert på høydedata.no:

Det er Terratec AS som har kartlagt områdene i Rogaland med flybåren grønn laser. Gjennom en rammeavtale i prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell har Terratec AS også kartlagt øygruppene i Nordland.

Samme teknologi er benyttet i begge prosjektene, men premissene for kartleggingen er noe forskjellig:

– I Stavanger var motivasjonen best mulig resultat for dybdekartlegging, å nå dypes mulig ned i sjøen. I Nordland ønsket vi å vurdere sensorens egnethet for topografisk kartlegging på land, sier Malmquist.

Helligvær på høydedata.no

Bliksvær på høydedata.no

Klosterøy og Fjøløy på høydedata.no

Del
XPPT