Kirsten Redmond Kristiansen, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Rogaland. Foto: Kartverket
STATSFORVALTER: – Data fra pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen er inkludert i portalen Temakart Rogaland. Dette gir oss tilgang til opplysninger som vi trenger, og vi kan begrunne svar på søknader på en mye bedre måte. I tillegg får vi bedre kontroll på hva vi tillater og ikke tillater, sier seniorrådgiver Kirsten Redmond Kristiansen hos Statsforvalteren i Rogaland. Foto: Sissel Kanstad
Siste oppdatering

– Sparer tid og penger med Marine grunnkart

– Marine grunnkart i kystsonen har gitt oss i Stavanger et mye bedre grunnlag når vi skal behandle søknader etter forurensingsloven. Søkere kan spare tid og penger fordi de ikke trenger å hente inn nye opplysninger. Vi finner nødvendig informasjon i kartlagene fra prosjektet, sier seniorrådgiver Kirsten Redmond Kristiansen hos Statsforvalteren i Rogaland.

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdet til Kirsten Redmond Kristiansen omfatter hovedsakelig akvakultur, oppryddingstiltak i forurenset sjøbunn, akutt forurensning og mudring, dumping og utfylling i sjø.

– Vi får stadig inn nye saker som krever lett og rask tilgang til gode data langs kysten. Nylig mottok vi en søknad fra en privat aktør som ønsket å legge ut en utslippsledning i Stavanger kommune. I slike tilfeller ønsker jeg naturligvis å dobbeltsjekke opplysninger som søkeren har oppgitt, sier Kristiansen.

Portalen Temakart Rogaland har inkludert alle de nye dataene samlet inn i pilotområdet Stavanger i regi av prosjektet Marine grunnkart i kystsonen.

– Når vi behandler en sak der sedimenter – avsetninger på havbunnen – skal berøres, er det viktig å vite innholdet av sedimentene. Er det er fare for forurensning i sedimentene og/eller fare for oppvirvling av finstoff, som kan medføre en negativ påvirkning på dyr og natur i sjøen? Informasjon er like viktig i små saker som i store saker, men kostnaden av innhenting av opplysninger står ofte ikke i forhold til sakens karakter. Data fra marine grunnkart gir oss mulighet til å kontrollere opplysninger som er oppgitt i søknader, forteller Kristiansen.

Dialogen og korrespondansen mellom Statsforvalteren i Rogaland og en privat aktør som ønsket å legge ut en utslippsledning, gikk raskt fordi all nødvendig informasjon var lett tilgjengelig fra begge parter:

– Informasjon fra marine grunnkart om hva havbunnen består av, såkalte bunnsubstratdata, ble brukt som beslutningsgrunnlag i søknaden. Gjennom Temakart Rogaland fikk jeg kjapt og enkelt bekreftet at påstanden om sedimentforhold fra søkeren var korrekt. Uten tilstrekkelig informasjon kunne jeg vært nødt til å be søkeren om å utføre undersøkelser av havbunnen selv. Dette ville påført søkeren en ekstra kostnad, sier Kristiansen.

Fakta Marine grunnkart i kystsonen

Pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen er et samarbeid mellom Kartverket, Havforskningsinstituttet og NGU.

Prosjektet har en total kostnadsramme på tilsammen 84,6 millioner kroner over tre år.

Produkter som blir laget fra pilotområdene:

  • Dybdedata og terrengmodeller
  • Bunnreflektivitet/ data som beskriver bunnens hardhet (backscatter)
  • Geologiske kart som sedimentkart og landskapskart
  • Kart over bunnfelling, gravbarhet, ankringsforhold
  • Kart over kjemisk miljøtilstand (forurensing av tungmetaller og organiske miljøgifter)
  • Naturtyper i henhold til naturtyper i Norge
  • Sårbare og verdifulle habitater
  • Modeller av strøm, bølger, saltholdighet og temperatur

Les mer

Et hav av muligheter

Prosjektet Marine grunnkart i kystsonen skal bidra til en bærekraftig utvikling av kystsamfunnene våre, og til styrking av de marine og maritime næringene. Les mer om pilotprosjektet.

Se kart

De marine grunnkartene finner du i demo kartvisning av Marine grunnkart i kystsonen. Kartene publiseres etterhvert som de produseres.

Geonorge

De marine grunnkartene er tilgjengelige via geonorge.no. I kartkatalogen kan du søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata.

Del