Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Lokal matrikkelmyndighet

Her finner du som fører matrikkelen i eller for kommunen, veiledningsmateriell, kurs i matrikkelføring og annen nødvendig informasjon.

Veiledning

Adresseveileder

Kartverket veileder kommunene i å etablere og forvalte et felles adressesystem for hele landet etter bestemmelsene i matrikkelloven

Datakvalitet i matrikkelen

Datakvaliteten i matrikkelen er varierende og det er behov for forbedringer. Se hvordan vi jobber og hjelp oss i dette arbeidet.

Kartverket matrikkelfører deling av offentlig veg

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har gitt Kartverket fullmakt til forenklet matrikkelføring av saker som gjelder deling av offentlig veg. Kartverket har laget instruks for matrikkelføringen.

Skjema

Skjemaer for matrikkel

Her finner du aktuelle skjemaer for å opprette eller gjøre endringer ved en eiendom.

Tilgang til matrikkelen

Tilgang til matrikkelen gis med ulike roller for at kommunene skal kunne utføre sin funksjon som lokal matrikkelmyndighet. Noen tilganger forutsetter gjennomførte kurs og godkjenning. Her finner du relevante skjema for å søke riktig tilgang.

Forespørsel om føring av jordskiftesaker

Kartverket kan etter avtale bistå kommunene med å føre jordskiftesaker, fortrinnsvis eldre jordskiftesaker. Her finner du kontaktskjema for å be om slik avtale for din kommune.

Lover og regler

Aktuelt

Forlenget overgangsordning for krav om landmålerbrev

Kommunal- og distriktsdepartementet har vedtatt å forlenge overgangsordningen for autoriserte eiendomslandmålere med virkning fram til 31. desember 2025. Endringene har 1. juli 2023 som formell ikraftsettingsdato.

Nye rutinar for oppdatering av kretsdata

Kartverket er i gang med moderniseringa av matrikkelen. Det fører til at vi på sikt ikkje lenger skal lese inn kretsfiler i matrikkelen, slik vi har gjort til no. I staden skal Nasjonal inndelingsbase levere kretsdata til matrikkelen.

Kartverket utvider sin tilsynsvirksomhet med matrikkelen

Kartverket skal i andre halvår av 2022 utvide tilsynsvirksomheten med matrikkelen til å omfatte dokumenttilsyn. Dette kommer i tillegg til den ordinære systemrevisjonen som Kartverket utfører overfor kommunene. Kartverket planlegger å ha gjennomført dokumenttilsyn med alle landets kommuner over en periode på 6-7 år.

Matrikkelenheter med flagg

Flagg kan sees på som en måte å si «hei, her er det noe du må sjekke». Det er en teknisk samlebetegnelse på markering om at her er det noe som kan påvirke hva du kan gjøre med eiendommen din eller en eiendom du vurderer å kjøpe. I denne artikkelen kan du lese mer om noen av de flaggene vi har i matrikkelen.

Arrangementer og kurs

Matrikkel-mandag

Mandag 17. april er temaet anleggseiendom.
Hva skjedde høsten 2022? Ble det en endring i regelverket eller en presisering av gjeldende? Arnulf Haugland og Leikny Gammelmo går gjennom relevant matrikkelregelverk, statistikk og eksempler på anleggseiendommer.

Digitalt via Teams

Adresseseminar 2023

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
Årets seminar arrangeres tirsdag 5. og onsdag 6. september.

View More Events
Share