Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Datakvalitet i matrikkelen

Denne siden inneholder informasjon om datakvalitet i matrikkelen og forslag til forbedringer. Siden er relevant for deg som jobber med matrikkel og benytter matrikkeldata.

Datakvalitetsstrategi

Datakvalitetsstrategien gir én strategi for økt datakvalitet i matrikkelen. Visjonen er å få en matrikkel som har riktig datainnhold og datakvalitet til å ivareta samfunnsprosesser og brukerbehov.

Last ned matrikkelrapporter

Kartverket har utviklet matrikkelrapporter som er fritt tilgjengelige. Rapportene gir deg informasjon om datakvaliteten i matrikkelen. De kan for eksempel benyttes til videre analyser eller som arbeidslister.

Masterplan matrikkel

Det offisielle eiendomsregisteret vårt, matrikkelen, skal bli mer robust og moderne. Deler av dette arbeidet er gjennomført i det treårige prosjektet Masterplan matrikkel, i nært samarbeid med brukere og andre aktører.

Tiltak for økt datakvalitet

Databruk og konsekvenser

Vi trenger oversikt over hvem som bruker matrikkelen og kvaliteten på dataene. Det er også viktig å vite hvilke konsekvenser det får hvis man legger inn feil eller mangelfull data.

Eksisterende data

Dette tiltaksområdet handler om å få oversikt over hvilke andre databaser og prosesser i samfunnet som har overlappende data med matrikkelen. Målet er å unngå dobbeltarbeid.

Bevisstgjøring

Gjennom bevisstgjøring og kommunikasjon skal vi bidra til å definere datakvalitet og få brukere av matrikkelen til å definere hva som er godt nok for dem.

Føring av matrikkel

Det er viktig at opplysninger som skal inn i matrikkelen er riktige. Vi må derfor ha rutiner som sikrer dette. Rutinene må sikre at alle legger inn matrikkeldata på samme måte.

Innhenting av data

På områder hvor matrikkelen har vesentlige mangler, kan dette kreve innhenting eller kjøp av data. Her må det ligge vurderinger til grunn, og det bør søkes samarbeid om løsninger og kjøp for å redusere kostnadene.

Share