Siste oppdatering

Grønn laser kan kartlegge flom- og skredfare

For å vurdere erosjon og inngrep i vassdrag, er det nå testet ut grønn laser, som gir bedre målinger av bunn- og dybdeforhold i ferskvann. Målet er å håndtere flom- og kvikkleire-risiko på sikt.

– Dybdedata for innsjøer og elver er viktig for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning av ferskvannsressurser og vassdragene våre. Dette er også aktualisert i forbindelse med behov for mer kartlegging av dybde og grunnforhold for å håndtere kvikkleirerisiko, sier skred- og vassdragsdirektør Brigt Samdal i NVE.

Flyfoto over Lærdalsøyri, fra Norgeibilder.no
BEDRE DATA: Grønn laser kan gi bedre kunnskap om dybder og grunnforhold i innsjøer og vassdrag, noe som er viktig for risikovurdering ved flom. Her fra Lærdalsøyri i Vestland fylke. (Foto: Norgeibilder.no)

 

NVE, Kartverket, Miljødirektoratet, Statens vegvesen og Hafslund ECO har gått sammen for å teste om grønn laser er en moden og robust teknologi for dybdekartlegging av norske elver og innsjøer. Nå foreligger det en rapport fra prosjektet, og den viser lovende resultater.

Viktig for samfunnet

Direktør i Kartverkets landdivisjon Knut Karper Bjørgaas mener at laserdata fra kartleggingen er et viktig bidrag for både kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor.  

– Vi ser at grønn laser kan spille en viktig rolle for kommuner og statlige virksomheter når de skal ta beslutninger og håndtere flom- og kvikkleirerisiko. Data fra kartleggingen vil gå inn i en sammenhengende datamodell fra de dypeste bunner til sjøs og til de høyeste tinder til lands. Grønn laser gir oss et nyttig verktøy for arealplanlegging og klimatilpasningstiltak, sier Bjørgaas.

Hva viser resultatene? 

Det ble valgt ut seks studieområder for laserprosjektet: Lærdalselvi, Tangeelva/Gjermåa/Leira, Bøelva, Glomma, Selbusjøen, Krøderen og Hallingdalselva. 

Prosjektet viser at grønn laser kan være en teknologi med mange lovende bruksområder. Det er en mer effektiv og sikrere metode for innsamling av dybdedata enn tradisjonell måling fra båt.

Du kan lese rapporten i sin helhet på NVEs nettsider. En enkel oversikt med beskrivelse og resultater av prosjektet er presentert under gjennom et eget fortellerkart (åpne fortellerkartet Grønn laser i innsjø og vassdrag i nytt vindu for mer funksjonalitet).

Del
XPPT