Siste oppdatering

Kartverket er ny partner i Norsk klimaservicesenter

Med Kartverket som nytt medlem av Norsk klimaservicesenter blir kunnskapen om havnivå og klima styrket. 

– Ved å inkludere Kartverket som partner i Norsk klimaservicesenter (KSS) styrker vi fagmiljøet slik at vi kan lage bedre tjenester for brukerne, sier Roar Skålin, direktør ved Meteorologisk institutt (MET) og styreleder i KSS.

KSS har gjennom mange år vært et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, NVE, NORCE og Bjerknessenteret. Med Kartverket på plass vil KSS, som et sterkt fagmiljø innen de fysiske effektene av klimaendringer i Norge, ytterligere styrkes.

– Kartverket som partner er et viktig bidrag for å følge opp stortingsmeldingen om klimatilpasning (Meld.St.26 (2022-2023), der målet er en mer helhetlig og samordnet tilnærming til klimatilpasningsarbeidet i Norge, sier klimaforsker og leder for KSS, Anita Verpe Dyrrdal.

Klimaforsker Anita Verpe Dyrrdal. Foto: Kamilla Pedersen
Leder av klimaservicesenteret, Anita Verpe Dyrrdal, er glad for at Kartverket nå er offisielt medlem i KSS, og mener dette styrker laget og vil gi bedre tjenester for brukerne. Foto: Kamilla Pedersen, Met

Bedre tjenester til brukeren

Målgruppen til Norsk klimaservicesenter er primært kommunene, men også andre som jobber med klimatilpasning. Kartverket har bred kontakt med kommuner og erfaring med å utvikle brukerrettede tjenester, blant annet gjennom Se havnivå i kart, som er svært relevant i en videreutvikling av klimatjenester for lokal klimatilpasning.

– KSS vil gjøre sitt for at kunnskapen om klimaendringer tas i bruk slik at Norge blir mer rustet mot de endringene som forventes. Derfor vil vi samkjøre klimatjenestene våre bedre, forklarer Verpe Dyrrdal. 

Nasjonalt mandat

Norsk klimaservicesenter sitt mandat er å levere det nasjonale kunnskapsgrunnlaget om klimaendringer for klimatilpasning. For Kartverket er medlemskapet et steg i å ta en synligere og mer definert samfunnsrolle innenfor fagområdene havnivå og klima.

Forsker i Kartverket, Matthew Simpson. Foto: Per Anders Bjørklund
Matthew Simpson forsker på havnivå i Kartverket. Han blir en del av ledergruppa til Norsk klimaservicesenter (KSS). Foto: Per Anders Bjørklund, Kartverket

– Kartverket er nasjonalt fagorgan for geodesi og vannstand til sjøs. Våre målenettverk samler inn data som er avgjørende for å kunne forstå klimaendringer og hvordan havet stiger, sier forsker Matthew Simpson i Kartverket.

Klimaendringene gjør at havnivået stiger som en konsekvens av issmelting på land og høyere temperatur i havet. 

– Ved å samarbeide på tvers får både Kartverket og Norsk klimaservicesenter utviklet og styrket det nasjonale kunnskapsnivået for havnivå og klima, sier kartverkssjef Johnny Welle.

Fakta Norsk klimaservicesenter

Samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, NORCE og Bjerknessenteret. Nå også Kartverket.

Hovedmålet er å gi beslutningsgrunnlag for klimatilpasning i Norge: «Kunnskap for et klimarobust samfunn»

Tilrettelegger og formidler klima- og hydrologiske data slik at de kan brukes til klimatilpasning og i videre forskning om effekten av klimaendringer på natur og samfunn.

Forside - Norsk klimaservicesenter

Del
XPPT