Siste oppdatering

God deltakelse på lokale matrikkelfagdager

Matrikkelfagdagene for kommunene i Trøndelag ble avholdt 21. og 22. november. Fagdagene samlet total 63 personer fordelt på 21 kommuner, fylkeskommunen og jordskifteretten.

 

Steinkjer 21. november

Raskere ajourhold med kunstig intelligens (KI)

På Steinkjer ble fikk vi høre om erfaringene med kvalitetsheving av matrikkelen fra Verdal / Levanger kommuner. De har tatt i bruk KI for å merke / oppdage nye bygninger fra flybilder. Fortsatt oppstår det feil i disse analysene, slik som høyballer som blir oppfattet som takflate. Likevel ser dette lovende ut i forhold til raskt ajourhold av kart og matrikkel.

Trondheim 22. november

Bruk av avvikslister til kvalitetsheving

I Trondheim var det Oppdal kommune som delte erfaringer med kvalitetsheving av matrikkelen. De benytter flittig avvikslistene som kartkontoret sender ut. I arbeid med atkomstpunkt har de funnet flere forhold der det er behov for å oppdatere både veinett og omadressere enkelte hus.

Grensemerke-eiendom-Snillfjord-TRL.jpg
GRENSEMERKE: Eksempel på et grensemerke fra Snillfjord kommune. Foto: Kartverket Trøndelag

Begge dagene

Fritidsboligprosjektet ble presentert. Det er et nytt system for verdifastsettelse av fritidsboliger. Prosjektet skal sikre god bygningsinformasjon på fritidsboliger.

Se gjeldende fylkesgeodataplan for Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune holdt foredrag som vegeier. De får nabovarsel fra veldig mange kommuner, og forsøker å prioritere oppmålingsforretning der grenser blir endret. Fylkeskommunen har to landmålere som skal dekke hele fylket.

Kartverket gjennomgikk avviksrapportene som blir sendt til kommunene.

Diskusjoner

Det ble også tid til diskusjon omkring følgende tema:

  • autorisasjonsordningen for landmålere
  • gamle jordskiftesaker
  • atkomstpunkt og
  • nytt kursopplegg for saksbehandlere som fører matrikkelen

Autorisasjon av eiendomslandmålere

Stortinget har vedtatt at det skal etableres en ordning for autorisasjon av landmålere og Kartverket har fått rollen som autorisasjonsmyndighet. Ordningen gjelder fra 1. januar 2021, men det er først et krav at oppmålingsarbeidet blir ledet av en autorisert eiendomslandmåler fra 1. januar 2024.

Punktet som gjør en forskjell

Atkomstpunkt er et nyere koordinatfestet punkt, utarbeidet av Kartverket. Et smart tillegg der adressen fra før ikke definerer veien godt nok fram til mål.

Del