Siste oppdatering

Autorisasjon av eiendomslandmålere

Stortinget har vedtatt at det skal etableres en ordning for autorisasjon av landmålere og Kartverket har fått rollen som autorisasjonsmyndighet. Ordningen gjelder fra 1. januar 2021, men det er først et krav at oppmålingsarbeidet blir ledet av en autorisert eiendomslandmåler fra 1. januar 2024.

Autorisasjonsordningen og Kartverkets rolle er nærmere beskrevet i Kommunal- og Moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/20 som ble publisert 10. juli i år.

Ordningen innebærer at kommunen skal peke ut en autorisert eiendomslandmåler for hver oppmålingsforretning etter matrikkellova. Den autoriserte eiendomslandmåleren kan enten gjennomføre oppmålingsforretningen selv, eller la medhjelpere helt eller delvis gjennomføre oppgaver knyttet til oppmålingsforretningen. Dersom noen andre enn landmåleren selv utfører ulike deler av forretningen, må det skje under faglig ledelse av den autoriserte eiendomslandmåleren.

For å bli autorisert, må en landmåler sende inn søknad til kartverket. Søkeren må oppfylle matrikkelforskriftens krav til utdannelse og praksis. I tillegg må landmåleren bestå en autorisasjonsprøve som Kartverket sender ut til søkeren i forbindelse med behandlingen av søknaden. Når alle vilkår er oppfylt, vil vi tildele Landmålerbrev (autorisasjonen) og registrere den autoriserte landmåleren i vårt landmålerregister.

Mulig å søke godkjenning fra 1. januar 2021

Autorisasjonsordningen er etablert fra 1. januar 2021, og fra da er det mulig å søke om autorisasjon som eiendomslandmåler. Det er lagt opp til en overgangsperiode på tre år, slik at det først er et obligatorisk krav at autorisert eiendomslandmåler må bestyre oppmålingsforretningene fra 1. januar 2024.. Alle kommunale og private eiendomslandmålere som ønsker godkjenning må søke Kartverket om det, og søknaden skal sendes digitalt via Altinn.

Overgangsordning

Overgangsordningen gjelder fra 1. januar 2021 til og med 31. desember 2023. I denne perioden gjelder en overgangsbestemmelse i matrikkelforskriften § 70 fjerde ledd som innebærer at utøvere som ikke oppfyller kravene til utdannelse likevel kan søke om landmålerbrev. Dersom de skal få autorisasjon må de da oppfylle kravene til praksis slik disse er beskrevet i forskriften § 70 fjerde ledd. I tillegg må de bestå autorisasjonsprøven. Samlet praksis må tilsvare minst fire årsverk, og det siste ansettelsesforholdet må ha vært avsluttet tidligst 1. januar 2020. All tellende praksis må være opparbeidet før 1. januar 2023. Det stilles ingen krav til noen bestemt utdanning.

Nødvendig praksis regnes som oppnådd ved at søkeren har vært ansatt i kommune, stat eller privat virksomhet for å utføre oppmålingsforretninger etter matrikkellova eller ledet slikt arbeid. Nødvendig praksis kan også oppnås ved at søkeren har utført eller ledet slikt arbeid i eget enkeltpersonforetak.

Les mer om overgangsordningen i departementets rundskriv H-5/20 (kapittel 3.6).

Autorisasjonsprøven

Matrikkellova § 38 første ledd bokstav d stiller krav om at landmåler må ha bestått en godkjent autorisasjonsprøve for å kunne bli tildelt landmålerbrev.

Det er Kartverkets ansvar å utarbeide, arrangere og bedømme prøven.

Autorisasjonsprøven skal teste kandidatene innen praktisk anvendelse av teori i oppmålingsarbeid og den generelle gjennomføringen av oppmålingsforretninger. Det legges i utgangspunktet opp til at prøven arrangeres digitalt som en hjemmeprøve. Prøven skal bedømmes med «bestått» eller «ikke bestått». Det er anledning til å gjøre til sammen tre forsøk for å bestå prøven uten ny søknad, en ordinær prøve og inntil to «kontinuasjonsprøver». Forutsetningen for dette er at den siste «kontinuasjonsprøven» avlegges senest ni måneder etter avlagt ordinær prøve.

Gebyr

For søknaden om landmålerbrev skal det belastes et gebyr på 9000 kroner, jf. matrikkelforskriften § 17 første ledd. Gebyret dekker behandlingen av søknaden, gjennomføring av ordinær autorisasjonsprøve og utstedelse av landmålerbrev. Ikke-bestått prøve gir ikke grunnlag for redusert gebyr.

I de tilfeller der søkeren blir nektet å gå opp til autorisasjonsprøven på grunn av manglende utdanning eller relevant erfaring, betales det et redusert behandlingsgebyr på 1500 kroner, jf. matrikkelforskriften § 17 første ledd.

Ved gjenopptak av ikke-bestått prøve (kontinuasjonsprøve) betales et gebyr på 1500 kroner per gang, jf. matrikkelforskriften § 17 andre ledd. Dersom retten til gjenopptak er gått ut, må det leveres ny søknad og betales nytt søknadsgebyr.

For søknad om godkjenning etter yrkeskvalifikasjonsloven § 8, jf. forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner § 3-3, betales et gebyr på 5000 kroner, jf. matrikkelforskriften § 17 tredje ledd.

Del
XPPT