Siste oppdatering

Geodataplan for Trøndelag fylke

Fylkesgeodataplanen er et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet (ND) i Trøndelag. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket.

Planen for Trøndelag 2024 - 2027 ble vedtatt i fylkesgeodatautvalget 26. oktober 2023.

Fokusområder og satsinger i planperioden

I Trøndelag skal vi ha ekstra fokus på samfunnsområdene :

  • Sikkerhetspolitikk; krise og beredskap
  • Distriktsutvikling; plan / bygg / eiendom
  • Klima, natur og arealdisponering

Hovedmål for ND Trøndelag er økt bruk av geografisk informasjon i viktige samfunnsprosesser for utvikling av et bærekraftig samfunn. Dette skal nås gjennom samarbeid som sikrer enkel tilgang til oppdatert datagrunnlag, Kunnskap om og bruk av geodata er del av hovedmålet.

Fylkesgeodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt-samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler samarbeidet mellom de lokale partene i regionen. Oppgaver som de enkelte partene har ansvar for og som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av planen.

Planen består av to deler:

  1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Det inneholder generell informasjon og overordnede føringer for geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Det gis en kort innføring i hvordan ND-samarbeidet er organisert og de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal være likt for alle fylker.
  2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan i Excel-format som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Del
XPPT