Siste oppdatering

Fylkesgeodataplan for Oslo og Viken 2023 - 2026

Planen er et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt samarbeidet i Oslo og Viken. Målgruppen er Norge digitalt-parter i de to fylkene. Planen gjelder for en periode på 4 år og rulleres årlig. Planen vedtas av fylkesgeodatautvalget i Oslo og Viken.

Planen ble vedtatt på møte i Fylkesgeodatautvalget 28. oktober. Hovedsatsinger i perioden er å sikre lett tilgjengelig og oppdatert datagrunnlag av god kvalitet. Kunnskap om og bruk av geodata er også et satsingsområde.

Sentrale satsinger i perioden

Sikre samordning mot aktiviteter i nasjonal geodatastrategi ved å

 • Holde oss orientert om aktiviteter i geodatastrategien
 • Være en aktiv bidragsyter til å komme med innspill til nasjonale satsinger

FGU Oslo og Viken fylker vil ha følgende satsingsområder i planperioden

Sikre et lett tilgjengelig og oppdatert datagrunnlag av god kvalitet

 • Samordne kartleggingsprosjekter gjennom Geovekst med Omløpsfotografering (Tiltak 9 Nasjonal geodatastrategi)
 • Sørge for oppdaterte geodata gjennom gode rutiner for periodisk og kontinuerlig ajourhold (Tiltak 21 Nasjonal geodatastrategi)
 • Forbedre kvaliteten på nettverksdata for vannveier og tur- og friluftsruter basert på aktuelle tilgjengelige kilder
 • Forbedre kvaliteten i matrikkelen (Tiltak 4 Nasjonal geodatastrategi)
 • Tilgjengeliggjøre oppdaterte nasjonale, regionale og lokale temadata for partene. (Tiltak 3, 12 Nasjonal geodatastrategi)
 • Tilgjengeliggjøre oppdaterte plandata for partene gjennom geosynkronisering (Tiltak 5 Nasjonal geodatastrategi)

Øke kunnskapen om og bruk av geodata

 • Arbeide for at saksbehandlere tar i bruk tilgjengelige geodata og tjenester, gjennom ulike kompetansetiltak
 • Bidra med fagkompetanse på arenaer der det er naturlig å delta
 • Videreutvikle de interkommunale samarbeidene og samhandlingen med fylkesetatene og regionale parter for å utnytte potensialet for effektiv saksbehandling
 • Forberede anleggseiere som legger data inn i NRL på å samle inn og forvalte data på en hensiktsmessig måte. (Tiltak 29 Nasjonal geodatastrategi)

Geodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler det de lokale partene samarbeider om eller planlegger å samarbeide om innen sin region. Arbeid som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av denne geodataplanen.

Planen består av to deler:

 1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for det lokale geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i organisering og de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dokumentet skal være likt for alle fylker og ikke endres lokalt.
 2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan i Excel-format som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Del