Siste oppdatering

Basisdatautvalg Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud

Basisdatautvalget (BU) for Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud fylker er et underutvalg av Fylkesgeodatautvalget. Utvalget har minst 2 møter per år. Referat/ oppsummering fra møter legges nederst.

Basisdatautvalg (BU) for Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud

Basisdatautvalget består av representanter fra kommunene og øvrige Geovekst-parter i fylkene. BU skal i hovedsak arbeide med samordning av basis geodata i fylkene med fokus på prioritering av samarbeidsprosjekter innen Geovekst.

Utvalget skal:

  • Behandle saker vedrørende etablering, drift og vedlikehold av basis geodata inklusive matrikkelen
  • Gi innspill til kurs/ kompetanseheving
  • Gi innspill til geodataplanen innenfor basis geodata
  • Være arena for erfaringsutveksling mellom regionsamarbeidene
  • Gjennomføre mint to møter per. år; et vårmøte etter FGU-møte, og et høstmøte i forkant av FGU-møte.

Det er per i dag 5 undergrupper som hører under Basisdatautvalget (BU). Gruppene setter søkelys på fagområder som BU mener er viktig for fylkene.

Om undergrupper til Basisdatautvalget

Basisdatautvalget rapporterer til Fylkesgeodatautvalget for Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud.

Medlemmer i Basisdatautvalget for Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud
Part Navn Kommer fra Vara (kommunene)
Kartverket Oslo Andreas Dyken (leder) Kartverket Oslo  
Kartverket Oslo Linn Varhaugvik Arto Kartverket Oslo  
Kartverket Oslo Astrid Rygg Kartverket Oslo  
Kommunene Torunn Fredriksen Drammen kommune (Ringerike) Marit Krokmogen (Ringerike) 
Kommunene Lukas Sleboda Moss kommune (Østfold) Lars Thorgersen (Moss)
Kommunene Astrid Bjørnerød Indre Østfold kommune (Indre Oslofjord) Per Henning Bjerva (Vestby)
Kommunene Jane Aastad Alvestad Lillestrøm kommune (Romerike) Tore Handeland (Ullensaker)
Kommunene Knut Aavestrud Flå kommune (Hallingdal) Jan Børre Øien (Nesbyen)
Kommunene Simen Haakestad Bjerkholt Nore og Uvdal kommune (Numedal) Gudrun Bjerke (Sigdal)
Kommunene Åsmund Yiu Hegnar Bærum kommune Mette Hermann
Kommunene Rune Kjørmo Oslo kommune Bente Hansen
Energi Roar Kristiansen Elvia  
Statens vegvesen Siri Jaren Statens vegvesen Atle Dale Moen
Fylkeskommunen Ann Helen Karlsen Østfold Fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund
Fylkeskommunen Lasse Tollefsen Akershus Fylkeskommune  
Fylkeskommunen Gerd Inger Brunborg Buskerud Fylkeskommune Ole Kristian Ødegård
Statsforvalteren i Oslo og Viken Jon Anders Anmarkrud Statsforvalteren i Oslo og Viken Jette Blomsterberg
Bane NOR Jon Haugland Bane NOR  

Alle dokumenter er i pdf.

Del
XPPT