Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Fylkesgeodataplan Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud 2024-2027

Planen er et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt samarbeidet i fylkene. Planen gjelder for en periode på 4 år og vedtas av fylkesgeodatautvalget. Den revideres årlig.

Planen ble vedtatt på møte i Fylkesgeodatautvalget 27. oktober. Hovedsatsinger i perioden er å sikre lett tilgjengelig og oppdatert datagrunnlag av god kvalitet. Kunnskap om og bruk av geodata er også et satsingsområde.

Fokusområder og satsinger

Sikre samordning mot aktiviteter i nasjonal geodatastrategi

 • Holde oss orientert om aktiviteter i geodatastrategien
 • Være en aktiv bidragsyter til å komme med innspill til nasjonale satsinger

FGU Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud vil ha følgende satsingsområder i planperioden

Sikre et lett tilgjengelig og oppdatert datagrunnlag av god kvalitet

 • Samordne kartleggingsprosjekter gjennom Geovekst med Omløpsfotografering (Tiltak 9 Nasjonal geodatastrategi)
 • Sørge for oppdaterte geodata gjennom gode rutiner for periodisk og kontinuerlig ajourhold (Tiltak 9 Nasjonal geodatastrategi)
 • Forbedre kvaliteten på vannveier og tur- og friluftsruter basert på aktuelle tilgjengelige kilder.
 • Forbedre kvaliteten i matrikkelen (Tiltak 4 Nasjonal geodatastrategi)
 • Tilgjengeliggjøre oppdaterte nasjonale, regionale og lokale temadata for partene. (Tiltak 3, 12 Nasjonal geodatastrategi)
 • Tilgjengeliggjøre oppdaterte plandata for partene gjennom geosynkronisering (Tiltak 5 Nasjonal geodatastrategi)

Øke kunnskapen om og bruk av geodata

 • Arbeide for at saksbehandlere tar i bruk tilgjengelige geodata og tjenester, gjennom ulike kompetansetiltak.
 • Bidra med fagkompetanse på arenaer der det er naturlig å delta
 • Videreutvikle de interkommunale samarbeidene og samhandlingen med fylkesetatene og regionale parter for å utnytte potensialet for effektiv saksbehandling
 • Den enkelte part bidrar aktivt med sitt kunnskapsgrunnlag og sin kompetanse i beredskaps- og krisesituasjoner (Tiltak 15 Nasjonal geodatastrategi)
 • Forberede anleggseiere som skal avgi data som skal inn i NRL til å samle inn og forvalte data på en mest mulig hensiktsmessig måte

Geodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler det de lokale partene samarbeider om eller planlegger å samarbeide om innen sin region. Arbeid som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av denne geodataplanen.

Planen består av to deler:

 1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for det lokale geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i organisering og de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dokumentet skal være likt for alle fylker og ikke endres lokalt.
 2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan i Excel-format som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Share
XPPT