Siste oppdatering

Teknologi i Marine grunnkart i kystsona

Vi testar ut ny teknologi for datainnsamling. Dette inkluderer ubemanna fartøy i lufta og på sjøen, ulike sensorar som Lidar, ekkolodd og hyperspektralt kamera. Vi delte erfaringar vi har gjort så langt på eit webinar i mars. Sjå opptak av webinaret.

Målet med teknologitestane er å etablere ein metodikk som kan effektivisere kartleggingsarbeidet i grunne sjøområde. 

Webinaret blei arrangert 16. mars i regi av Kartverket, Havforskingsinstituttet og Noregs geologiske undersøking.

Opptak av webinar 16. mars 2022

Program:

 • Innleiing om djupnekartlegging og utførte aktiviteter ved Helge Welde frå Kartverket
 • Korleis kan teknologiane vi har testa brukast til biologisk kartlegging? ved Jonas Thormar, Havforskinginstituttet
 • Bruk av AUV* i Mareano-programmet. Korleis kan same teknologi brukast i Marine grunnkart i kystsona? Ved Terje Thorsnes, Noregs geologiske undersøking
 • Ubemanna plattformar for kartlegging:
  • Dronar med laser (Lidar) og pilotar som styrer dronar i heile verda ved José Luis Gil Yepes frå Nordic Unmanned
  • SyriUS (satellitt-data + USV) og bruk av USV** på veldig grunt vatn ved Stephanie Kemna frå Maritime Robotics
  • Ubemanna/fjernstyrte USV-konsept ved Tomas Frafjord frå Xocean
 • Spørsmål

* AUV (autonomous underwater vehicle) - ubemanna undervassfartøy
**
USV (unmanned surface vehicle) - ubemanna overflatefartøy

pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsona kartleggjast tre pilotområde: Stavanger, Giske/Ålesund og Skjervøy/Kvænangen. Målet er å etablere eit nasjonalt program for kartlegging av heile kysten.

Fakta Marine grunnkart i kystsona

Pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsona er eit samarbeid mellom Kartverket, Havforskingsinstituttet og NGU.

Prosjektet har ei total kostnadsramme på til saman 84,6 millionar kroner over tre år.

Produkt som blir laga frå pilotområda:

 • Djupnedata og terrengmodellar
 • Botnreflektivitet/ data som skildrar hardheita til havbotn (backscatter)
 • Geologiske kart som sedimentkart og landskapskart
 • Kart over botnfelling, gravbarheit, ankringsforhold
 • Kart over kjemisk miljøtilstand (forureining av tungmetall og organiske miljøgifter)
 • Naturtypar i samsvar med naturtypar i Norge
 • Sårbare og verdifulle habitat
 • Modellar av straum, bølgjer, saltholdigheit og temperatur

Kontakt

Les meir

Sjå kart

Dei marine grunnkarta finn du i demo kartvisning av Marine grunnkart i kystsona. Karta publisertast etter kvart som dei produserast.

Del