Siste oppdatering

Webinar: Brukarhistorier frå Marine grunnkart i kystsona

Erfaringar frå folk i offentleg og privat næringsliv som har brukt marine grunnkart i sitt arbeid blei presentert på eit webinar i februar. Opptak er no tilgjengeleg.

Webinaret blei arrangert 16. februar i regi av Kartverket, Havforskingsinstituttet og Noregs geologiske unersøking.

Opptak av webinar 16. februar 2022

Program:

 • Innleiing ved Hanne Hodnesdal, Kartverket
 • Saksbehandling ved Kirsten Redmond Kristiansen, Statsforvaltaren i Rogaland
 • Havbruk ved Liv Marit Årseth, Grieg Seafood
 • Taredyrking  ved Annelise Chapman, Tango Seaweed
 • Forsking på tobis ved Roger Kvalsund, Runde miljøsenter
 • Fiske etter sjøkreps og botnfisk ved Sigrid Elvenes, NGU
 • Plassering av sjømerke og kablar ved Jan Erik Dyb, Kystverket
 • Spørsmål

I pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsona kartleggjast tre pilotområde: Stavanger, Giske/Ålesund og Skjervøy/Kvænangen. Målet er å etablere eit nasjonalt program for kartlegging av heile kysten.

Kontakt

Fakta Marine grunnkart i kystsona

Pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsona er eit samarbeid mellom Kartverket, Havforskingsinstituttet og NGU.

Prosjektet har ei total kostnadsramme på til saman 84,6 millionar kroner over tre år, fra 2020–2022.

Produkt som blir laga frå pilotområda:

 • Djupnedata og terrengmodellar
 • Botnreflektivitet/ data som skildrar hardheita til havbotn (backscatter)
 • Geologiske kart som sedimentkart og landskapskart
 • Kart over botnfelling, gravbarheit, ankringsforhold
 • Kart over kjemisk miljøtilstand (forureining av tungmetall og organiske miljøgifter)
 • Naturtypar i samsvar med naturtypar i Norge
 • Sårbare og verdifulle habitat
 • Modellar av straum, bølgjer, saltholdigheit og temperatur
Del
XPPT