FF «Seisma» under datainnsamling til prosjektet Marine grunnkart i kystsonen. Foto: Geir Mogen
DATAINNSAMLING: Data er samlet inn fra strandsonen og helt ned til dybder på over 700 meter i Boknafjorden. Datainnsamling til Marine grunnkart i kystsonen er blant annet gjort fra FF «Seisma». Foto: Geir Mogen
Siste oppdatering

Nye marine grunnkart fra Stavanger

De første marine grunnkartene fra nye Stavanger kommune er på beddingen. Først ute var Kartverket med kart over dybde, og nå kommer de første geologiske kartene.

Skrevet av Gudmund Løvø, Norges geologiske undersøkelse

- For å unngå å utvikle kysten i blinde er vi avhengig av grunnleggende kunnskap – marine data, fastslår prosjektleder Hanne Hodnesdal i Kartverket.

Tokt i Stavanger

I 2020 gjennomført Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI) flere kartleggingstokt i nye Stavanger kommune. Toktene ble brukt til å samle inn data til framstilling av en lang rekke marine grunnkart i pilotprosjektet «Marine grunnkart i kystsonen».

- Her kartlegger vi havbunnen helt inn til fjæresteinene, der folk lever, jobber og bor. Målsettingen er å styrke de blå næringene, og å bidra til å utvikle små og store norske kystsamfunn, sier NGUs prosjektleder Reidulv Bøe.

Sedimenter på bunnen

Det første kartet er oversikt over kornstørrelsen og utbredelsen til alle sedimentene på sjøbunnen. Dette svært detaljerte kartet er samtidig utgangspunkt for avledede temakart over gravbarhet og bunnfellingsområder.

Gravbarhet beskriver bunntypens stabilitet og motstandsstyrke ved graving. Ensartet bløt bunn er det enkelt å grave i, grovere sedimenter er mindre gravbare, mens fast fjell ikke kan graves i. Slike kart har betydning ved blant annet rørlegging på sjøbunnen.

Bunnfellingsområder domineres av avsetning av finkornet materiale, som silt og leire. Dette er områder der strømstyrken ved bunnen er så lav at små partikler ikke vil transporteres vekk, men uforstyrret bli samlet opp. Denne kan for eksempel ha betydning ved plassering av havbruksanlegg.

Artikkelen fortsetter under bildene.

Utsnitt av kartet Bunnsedimenter (kornstørrelse) med tegnforklaring.
BUNNSEDIMENTER: Utsnitt av kartet Bunnsedimenter (kornstørrelse) med tegnforklaring.
Utsnitt av kartet Bunnfellingsområder med tegnforklaring.
BUNNFELLING: Utsnitt av kartet Bunnfellingsområder med tegnforklaring.
Utsnitt av kartet Gravbarhet med tegnforklaring.
GRAVBARHET: Utsnitt av kartet Gravbarhet med tegnforklaring.

Instrumenter og utstyr

Flere fartøyer deltok i datainnsamlingen i Stavanger, blant andre NGUs FF «Seisma» og Kartverkets MS «Hydrograf». Forskerne brukte ulike instrumenter og utstyr i data- og prøveinnsamlingen, blant annet multistråleekkolodd, sedimentekkolodd, video og en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV).

- Data ble samlet inn fra strandsonen og helt ned til dybder på over 700 meter i Boknafjorden. I ettertid har vi grundig bearbeidet det store datamaterialet, og nå kommer altså de første kartene, forteller NGUs Reidulv Bøe.

Videre utover våren kommer det kart over oseanografi, miljøforhold og forurensing, ankringsforhold, kart som viser hvordan bunnsedimentene er blitt avsatt, kart over landformer, og kart som viser hvordan avsetningsforholdene er i dag. Deretter kommer det en serie kart over naturtyper.

- Planen er at alle kart over Stavanger kommune skal være publisert innen utgangen av april. Deretter vil det bli full innsats i Giske og Ålesund kommuner på Sunnmøre, og i kommunene Skjervøy og Kvænangen i Troms og Finnmark fylke, forteller Hanne Hodnesdal i Kartverket.

Alle kart over alle områder skal være utarbeidet og publisert innen utgangen av 2022.

Fakta Marine grunnkart i kystsonen

Regjeringen bevilget i statsbudsjettet for 2020 midler til et pilotprosjekt med oppstart av kystnær kartlegging i tre områder; Stavanger i Rogaland, Ålesund og Giske i Møre og Romsdal, og Kvænangen og Skjervøy i Troms og Finnmark fylke. Prosjektet er en dugnad hvor også andre fagmiljøer deltar, samtidig som kommuner og fylkeskommuner bidrar i finansieringen.

Prosjektet «Marine grunnkart i kystsonen» skal bidra til styrking av de blå næringene, og til utvikling av små og store norske kystsamfunn.

Kartverket, NGU og Havforskningsinstituttet har på lengre sikt en ambisjon om å kartlegge hele den norske kystsonen, et område på hele 100.000 kvadratkilometer.

Prosjektet er også et av tiltakene i regjeringens nasjonale geodatastrategi.

Kontakt:

Forsker Sigrid Elvenes
sigrid.elvenes@ngu.no
Tlf.: 73 90 41 85

Del
XPPT