Siste oppdatering

Marine grunnkart hjelper forvaltningen med å avdekke sårbar natur

Ny kunnskap fra Marine grunnkart i kystsonen førte til at det ble oppdaget at det kan være koraller nær en ubrukt oppdrettslokalitet i Stavanger.

Som del av søknadsprosessen om å få godkjent lokaliteten undersøkte oppdrettsselskapet deler av havbunnen rundt anlegget med fjernstyrt undervannsfarkost (ROV). Området der marine grunnkart i ettertid har avdekket at det kan være koraller, ble ikke undersøkt. Siden det i utgangspunktet ikke eksisterte opplysninger om sårbar natur i området, ble det heller ikke satt krav om hvilke områder som skulle undersøkes med undervannsfarkosten.

Da marine grunnkart i kystsonen ble tilgjengelig oppdaget Statsforvalteren at et større område rundt anlegget var registrert med funn av sårbare marine habitater, blant annet koraller.

Saken er fremdeles under behandling, og det er for tidlig å si noe om hva konklusjonen blir. Den aktuelle lokaliteten er ikke tatt i bruk.

Et sjøtre, en type korall, på havbunnen i Boknafjorden. Foto: Havforskninsinstituttet
KORALL: Sjøtre er en type korall. Dettet sjøtreet er filmet på 318 meters dyp i Boknafjorden, ikke i området som omtales i artikkelen. Foto: Havforskningsinstituttet

De nye grunnkartene gir oversikt

– Marine grunnkart har gjort at vi har fått helt ny kunnskap om disse sårbare marine habitatene, sier Kirsten Redmond Kristiansen som er seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Rogaland.

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet og skal hindre at forurensning fra virksomheter har negativ effekt på det marine miljøet.

Kristiansen vektlegger at selv om ROV-undersøkelser gir viktig kunnskap, gir kunnskapen fra Marine grunnkart i kystsonen oversikt over et større områder. Også disse kartene bygger på ROV-undersøkelser, men undersøkelsene er planlagt slik at resultatene kan brukes inn i modellverktøy:

– En ROV-undersøkelse gir oss god og detaljert informasjon i et begrenset område, mens de nye kartene gir oss tilgang til informasjon over et større område. Dermed får vi bedre oversikt over hele området, noe som igjen gir oss mulighet til å følge opp forurensning fra eksisterende og nye anlegg på en bedre måte.

Anbefaler næringsaktører å bruke kunnskapen

Statsforvalteren anbefaler både oppdrettere og andre næringsaktører til å bruke kunnskapen fra Marine grunnkart aktivt i søknadsprosesser.

– Ved å bruke marine grunnkart sparer selskapet tid og kan unngå konflikt med sårbar natur, sier seniorrådgiver Kristiansen.

Utsnitt fra kartvisning av Marine grunnkart i kystsonen som viser registrerte sårbare habitater til sjøs utenfor Stavanger.
SÅRBARE OG VERDIFULLE: Observasjoner av sårbare og verdifulle habitater (leveområder) etter internasjonale og nasjonale kriterier. Utsnitt fra kartvisning av Marine grunnkart i kystsonen.

Fakta Marine grunnkart i kystsonen

Pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen er et samarbeid mellom Kartverket, Havforskningsinstituttet og NGU.

Prosjektet har en total kostnadsramme på til sammen 84,6 millioner kroner over tre år, fra 2020–2022.

Produkter som blir laget fra pilotområdene:

  • Dybdedata og terrengmodeller
  • Bunnreflektivitet/ data som beskriver bunnens hardhet (backscatter)
  • Geologiske kart som sedimentkart og landskapskart
  • Kart over bunnfelling, gravbarhet, ankringsforhold
  • Kart over kjemisk miljøtilstand (forurensing av tungmetaller og organiske miljøgifter)
  • Naturtyper i henhold til naturtyper i Norge
  • Sårbare og verdifulle habitater
  • Modeller av strøm, bølger, saltholdighet og temperatur
Del
XPPT