Portrettfoto av fylkespolitiker Solveig Ege Tengesdal (KrF). Foto: Anne Nandini Tengesdal
NASJONALT PROGRAM: Solveig Ege Tengesdal håper på et nasjonalt program for marine grunnkart i kystsonen fra 2023. – Det er avgjørende for lokal verdiskaping og bærekraftig utvikling, sier Tengesdal. Foto: Anne Nandini Tengesdal
Siste oppdatering

Lokal verdiskaping med marine grunnkart i kystsonen

– Vi har behov for kunnskap for å få til en bærekraftig utvikling av sjømatnæringene, og marine grunnkart er viktig for en bærekraftig forvaltning, sier fylkespolitiker Solveig Ege Tengesdal (KrF) i Rogaland.

Tengesdal har i en årrekke vært pådriver for å legge til rette for økt produksjon av sjømat og bærekraftig havbruk i Rogaland. Hun har ledet styringsgruppa for Regionalplan sjøareal havbruk og er tidligere fylkesordfører i Rogaland.

Våren 2020 markerte hun oppstarten av pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen i Stavanger.

Matproduksjon et satsingsområde

– Piloten har vært viktig i Stavanger. Vi har fått noen erfaringer og kartlagt et område som er viktig og som har uttrykt ambisjoner. Men det er flere langs kysten som har ambisjoner, sier Tengesdal, som forteller at matproduksjon er ett av fire satsingsområder i Rogalands nærings- og innovasjonsstrategi.

Som et av landets største fylker innen fiskeri og havbruk utvikler Rogaland nå en egen matstrategi.

– Vi kan ikke løfte så mye hvis vi ikke får kunnskap om sjøarealene. Vi trenger den kunnskapen som marine grunnkart kan gi når vi skal legge til rette for lokal verdiskaping, sier Tengesdal.

Hun forteller at matstrategien skal samordne relevante virkemidler og satsinger fra Regionalplan landbruk, Regionalplan sjøareal havbruk og Strategi for bioøkonomi.

– Strategien skal tydeliggjøre fylkeskommunens ambisjoner, rolle og virkemidler i utviklingen av Rogaland som matfylke, sier Tengesdal.

Viktig med oppdatert kunnskapsgrunnlag

Hun mener regionen må høste av det havet gir og ha et kunnskapsgrunnlag som er oppdatert for å ta gode beslutninger.

– Det er avgjørende å ha et beslutningsgrunnlag for de som skal legge til rette for næringsutvikling, og for planleggere.

Stavanger kommune er et av tre pilotområder i det treårige pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen. Ålesund og Giske kommuner i Møre og Romsdal og Skjervøy og Kvænangen i Troms og Finnmark er de to andre områdene.

Marine grunnkart i kystsonen som pilotprosjekt er nå er inne i sitt siste år. Kartverket, Norges geologiske undersøkelser og Havforskningsinstituttet ønsker å gjennomføre et nasjonalt program for hele kystsonen fra 2023.

Verktøy for verdiskaping og bærekraftig utvikling

Solveig Ege Tengesdal håper et nasjonalt program blir en realitet fra 2023.  Hun mener det vil være synd hvis man begrenser Marine grunnkart i kystsonen kun til pilotområdene og ikke lar flere ta del i den viktige kunnskapen.

– Da vil vi ikke få tilgang til et verktøy som er helt avgjørende for lokal verdiskaping og bærekraftig utvikling, sier Tengesdal.

Bidrar i rekruttering til matfag

Som leder av opplæringsutvalget i Rogaland jobber Tengesdal nå mye med rekrutteringen til matfag i både grønn og blå sektor.

– Å sikre tilgang på nok og kompetent arbeidskraft er en grunnleggende forutsetning for et konkurransedyktig landbruk og havbruk, sier Tengesdal. Med bakgrunn i dette har fylkestinget bedt om at matstrategien også skal omfatte rekruttering til landbruks- og matfagene.

Hun tror et nasjonalt program for marine grunnkart vil legge grunnlag for fremtidig rekruttering.

– Dette er viktig. Det må være et grunnlag for å kunne satse på et yrke innen fiske og sjømat, sier Tengesdal og hun mener regionen må tenke på samme måte om sjøareal som på land.

– Vi gjør det vi kan for å legge til rette for ny virksomhet på land, og vi har mye kunnskap om dilemmaer og konflikter. Det å ikke bruke tilsvarende ressurser i fjorden og ved sjøen, det stemmer ikke helt. Vi må komme lenger, sier Tengesdal.

Fakta Marine grunnkart i kystsonen

Pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen er et samarbeid mellom Kartverket, Havforskningsinstituttet og NGU.

Prosjektet har en total kostnadsramme på til sammen 84,6 millioner kroner over tre år, fra 2020–2022.

Produkter som blir laget fra pilotområdene:

  • Dybdedata og terrengmodeller
  • Bunnreflektivitet/ data som beskriver bunnens hardhet (backscatter)
  • Geologiske kart som sedimentkart og landskapskart
  • Kart over bunnfelling, gravbarhet, ankringsforhold
  • Kart over kjemisk miljøtilstand (forurensing av tungmetaller og organiske miljøgifter)
  • Naturtyper i henhold til naturtyper i Norge
  • Sårbare og verdifulle habitater
  • Modeller av strøm, bølger, saltholdighet og temperatur
Del
XPPT