Slette elektronisk

De aktørene som har avtale om elektronisk tinglysing kan slette pantedokumenter elektronisk. Dette gjelder både pantedokumenter som er tinglyst elektronisk, og pantedokumenter som er tinglyst på papir.

Banker kan slette både enkle pantedokumenter og pantobligasjoner elektronisk. Andre foretak kan bare slette enkle pantedokumenter. Reglene følger av tinglysingsloven § 32. Se også Rundskriv for Tinglysingen kapittel 9.1 problemstilling nr. 1.

Hvem kan signere for sletting på vegne av private foretak?

Som hovedregel er det styret, eller den som har signaturrett for foretaket som signerer for å slette pantedokumenter. Hvem som har signaturrett er registrert i Foretaksregisteret.

Dersom det ikke er spesifisert hvem som kan signere, må hele styret signere på slettemeldingen, eventuelt skrive en fullmakt. Dersom foretaket har registrert en prokurist i Foretaksregisteret kan den personen også signere.

Les mer om fullmakter

Selskap som ikke er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer

Dersom selskapet er avviklet, konkurs eller et utenlandsk foretak, kommer det ikke alltid frem hvem som skal signere på vegne av rettighetshaveren.

Les mer om hvordan du sletter pantedokument med ukjent rettighetshaver i artikkelen «signaturrett for foretak».