Siste oppdatering

Slette pantedokument

For å slette et papirtinglyst pantedokument eller en obligasjon må slettemeldingen være signert av panthaveren.

 

Slik sletter du et tinglyst pant

Dersom du skal slette et pantedokument som ble tinglyst fra 2001 og fram til i dag trenger du ikke det originale pantedokumentet. Du må skrive et brev til oss der du ber om å slette pantet. Dersom du har en kopi av pantedokumentet, kan du også skrive slettemeldingen på kopien.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

En løs erklæring kan for eksempel utformes slik:” Pantedokument med dokumentnummer [doknr.] / [tingl. år] skal slettes”. Erklæringen dateres og signeres av panthaveren. Dersom panthaveren er en privatperson må også fødselsnummeret (11 siffer) komme frem i brevet.

Dersom panthaveren er en bank eller et annet foretak bør også foretakets stempel påføres.

Dersom pantet er tinglyst før 2001 ble dokumentet registrert som en "obligasjon". Du må sende den originale obligasjonen per post for sletting. Grunnen til dette er fordi obligasjoner inneholder en erklæring om skyld. Nyere pantedokumenter har ikke en slik erklæring.

Slette elektronisk

De aktørene som har avtale om elektronisk tinglysing kan slette pantedokumenter elektronisk. Dette gjelder både pantedokumenter som er tinglyst elektronisk, og pantedokumenter som er tinglyst på papir.

Banker kan slette både enkle pantedokumenter og pantobligasjoner elektronisk. Andre foretak kan bare slette enkle pantedokumenter. Reglene følger av tinglysingsloven § 32. Se også Rundskriv for Tinglysingen kapittel 9.1 problemstilling nr. 1.

Hvem kan signere for sletting på vegne av private foretak?

Som hovedregel er det styret, eller den som har signaturrett for foretaket som signerer for å slette pantedokumenter. Hvem som har signaturrett er registrert i Foretaksregisteret.

Dersom det ikke er spesifisert hvem som kan signere, må hele styret signere på slettemeldingen, eventuelt skrive en fullmakt. Dersom foretaket har registrert en prokurist i Foretaksregisteret kan den personen også signere.

Les mer om fullmakter

Selskap som ikke er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer

Dersom selskapet er avviklet, konkurs eller et utenlandsk foretak, kommer det ikke alltid frem hvem som skal signere på vegne av rettighetshaveren.

Les mer om hvordan du sletter pantedokument med ukjent rettighetshaver i artikkelen «signaturrett for foretak».

 

Ofte stilte spørsmål

Del