Siste oppdatering

Obligasjoner

Pantobligasjoner er en dokumenttype som inneholder en erklæring om skyld og en panterett. I private låneforhold er pantobligasjoner erstattet med pantedokument.

Hva er en pantobligasjon?

En pantobligasjon er et dokument som inneholder en erklæring om skyld, og en panterett til den som gav et lån. Dette gjør denne dokumenttypen til et omsettelig dokument, med særlige regler om håndtering av originaldokumentet. Pantobligasjoner ble hovedsakelig tinglyst frem til 2001, men det finnes også pantobligasjoner med skyldnererklæringer som er tinglyst etter dette. 

I dag tinglyses det pantedokument for å sikre panteretten til långiveren. Les mer om pantsetting av eiendom.

Endringer må skrives på det originale dokumentet

For å tinglyse endringer i en pantobligasjon må panthaveren skrive erklæringen på det originale dokumentet. Panthaver kan ikke skrive endringen på en bekreftet kopi. Dette følger av tinglysingsloven § 32 andre ledd.

Endringer som må skrives på originaldokumentet:

 • Pantefrafall
 • Nedkvittering
 • Sletting
 • Transport av panthaver
 • Prioritetsvikelse

Selv om hovedregelen er at man kun kan slette eller nedkvittere pantobligasjoner ved å sende inn originaldokumentet kan noen panthavere sende inn en erklæring. De som har unntak fra hovedregelen er:

 • Banker med konsesjon etter finansforetaksloven § 2-7 
 • Bank med filial i Norge og hovedsete i en annen EØS-stat som har rett til å drive virksomhet som bank i Norge etter finansforetaksloven § 5-2
 • En institusjon som nevnt i finansforetaksloven § 1-6 første ledd

Slette når originaldokumentet er borte

Hvis en pantobligasjon har forsvunnet, og det er mindre enn 20 år siden den ble tinglyst, må det slettes ved mortifikasjon. Dette gjelder ikke enkle pantedokumenter, uomsettelige pantobligasjoner, pantsettelseserklæringer og noterte pant.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Mortifikasjonssaker føres hos Helgeland tingrett. Før du tar kontakt med Helgeland tingrett, bør du bestille en kopi av  dokumentet du ønsker å mortifisere.

En mortifikasjonsdom kan sendes til tinglysing av den som ønsker å slette eller gjenopprette pantobligasjonen. Du må oppgi innsenders navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer, slik at dokumentet blir returnert til riktig person etter tinglysing.

Dersom den bortkomne pantobligasjonen er tinglyst for mer enn 20 år siden kan den slettes hos Kartverket etter kunngjøring, uten mortifikasjon hos Helgeland tingrett.

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT