Hopp til innhold

Håndbok for navnebehandling

6 Sentralt stedsnavnregister (SSR)

6.1 Innledning

Sentralt stedsnavnregister (SSR) bygger opprinnelig på kartnavndatabaser over alle navn som forekom på hovedkartserien Norge 1:50 000. Disse kartbladvise databasene ble samlet i en landsdekkende database i perioden 1989–91, som et grunnlag for å lage et 3-binds navneregister for Forsvaret.

Lov om stadnamn forutsetter i § 14 Stadnamnregister: "Det skal førast eit sentralt stadnamnregister". I merknadene til loven står det at registeret "er tenkt lagt til Statens kartverk, som alt har byrja å byggja opp eit slikt register over namn på hovudkartserien". Det var naturlig at dette ble lagt til Kartverket, som allerede hadde etablert en navnedatabase.

SSR er i dag også oppdatert med navn fra andre kartserier (Økonomisk kartverk, sjøkart osv.). Registeret oppdateres kontinuerlig med alle navnevedtak som gjøres i henhold til lov om stadnamn – av Kartverket, kommunene og andre vedtaksinstanser.

 

6.2 Installasjon

Informasjon om installasjon av programmet SSR 2.0 er tilgjengelig i brukerveiledning publisert internt i Kartverket.

 

6.3 Innlegging i SSR

Innlegging i SSR er beskrevet i føringsinstruks og brukerveiledning publisert internt i Kartverket.

I tillegg er innlegging av vedtatte og godkjente skrivemåter etter forenklet rutine beskrevet i vedlegg til dette kapitlet.

6.4 SOSI Stedsnavn

SOSI Produktspesifikasjon Stedsnavn versjon 5.0 er tilgjengelig på Geonorge.

Mulige tema i SSR er definert i dette dokumentet.

 

6.5 Produktinformasjon

Stedsnavndata kan lastes ned gratis fra nettsidene til Geonorge.

 

6.6 Drift av Sentralt stedsnavnregister (SSR)

6.6.1 Innledning

Loven forutsatte at det ble opprettet et sentralt stedsnavnregister. Det organet som har gjort vedtak om skrivemåten av et stedsnavn, skal sende melding til registeret. Registeret skal inneholde alle navn som er vedtatt etter lov om stadnamn. Det skal være Kartverkets primær-database for navn.

6.6.2 Hvilke navn kan legges inn i registeret?

Navn fra Hovedkartserien Norge 1:50 000 (M711) lå inne i registeret ved lovens ikraft-tredelse. Navn på sjøkart og Økonomisk kartverk er lagt inn, fortrinnsvis ved massiv-registreringer. Navn fra andre kilder (Posten, Jernbaneverket, vegskilt) bør også legges inn. I tillegg har det vært lagt inn navn fra lokale innsamlinger. Målet er at SSR skal inneholde alle navn i offentlig bruk. For kart gjelder dette målestokker fra 1:5 000 og mindre.

6.6.3 Opplysninger i registeret

Opplysningene i registeret er offentlige og fritt tilgjengelige via Internett, se www.sestedsnavn.no.

6.6.4 Oppretting av feil

Feilplasserte navn (koordinater), feil i objekttype og rene trykkfeil/skrivefeil rettes uten at navnesak blir reist. Skriftlig varsel til kommunen bør vurderes ved slik oppretting.

6.7 Adressenavn i SSR

Fra og med juni 2019 blir adressenavn ajourført i SSR ved overføring fra matrikkelen. I tillegg skal kommunene sende brev om vedtakene til Kartverket. Det anbefales å hente over adressenavn til SSR minimum hver annen uke, slik at en oppdager navn det kan være aktuelt å klage på.

Vedlegg

Til toppen