Håndbok for navnebehandling

Sist oppdatert: 05.02.20

Bilde av bokforside

Håndbok for navnebehandling samler informasjonen om hvordan Kartverket praktiserer arbeidet etter lov om stadnamn med tilhørende regelverk. Håndboka skal være et nødvendig og anvendelig brukerverktøy for alle som er involvert i saksbehandlingen.

Kapittel 1 gir en innledning og historikk til arbeidet Kartverket gjør. I tillegg beskriver det de retningslinjene Kartverket har jobbet etter siden lov om stadnamn trådte i kraft i 1991. Kapittel 2 beskriver hvordan Kartverket har organisert arbeidet. Kapittel 3–6 er de mest sentrale delene av Håndboka, hvor vi beskriver hvordan arbeidet med stedsnavn foregår i Kartverket.

Håndboka er først og fremst til intern bruk. Men den vil også kunne være nyttig for andre som på en eller annen måte forholder seg til regelverket rundt lov om stadnamn, blant andre offentlige etater, private brukere og parter i navnesaker. Derfor har vi valgt å legge boka ut på nettsidene våre – tilgjengelig for alle.

Denne digitale versjonen av Håndbok for navnebehandling er en videreføring av håndboka som kom i ringpermversjon første gang i 1994. Håndboka revideres og oppdateres jevnlig etter behov. Gjeldende versjon vil til enhver tid ligge tilgjengelig her på disse sidene.

Idéen om denne håndboka for navnebehandling i Kartverket dukket opp på et av de første møtene i Navnerådet i 1991. Håndboka skulle bygge på og utvide Retningslinjer for Statens kartverk til lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn, som ble utarbeidet i Kartverket før loven trådte i kraft 1. juli 1991.

Se lov om stadnamn med tilhørende forskrift.
Se Utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn.
Se Språkrådets nettside om stedsnavn.
Se Sametingets nettside om språk inkl. stedsnavn.
Se Kartverkets nettside om stedsnavn.