Ønsker du mer informasjon om stedsnavn, for eksempel om hvem som bestemmer hva og hvordan man kan klage eller gjenåpne en navnesak, kan du finne flere nyttige artikler og lenker på stedsnavn-forsiden vår.

Skrivemåtestatuser

(navnesakstatus og typestatus finner du lenger nede på siden)

Godkjent

Status godkjent brukes for skrivemåter av navn som omfattes av reglene i lov om stadnamn, som var i offentlig bruk (på kart, vegskilt eller annen offentlig dokumentasjon) før ikrafttreden av lov om stadnamn 1.7.1991, og der det ikke seinere er gjort et vedtak etter reglene i loven. (Mange navn har en uproblematisk og udiskutabel skrivemåte slik at det ikke er nødvendig å ta opp navnesak for å få fastsatt korrekt skrivemåte etter lov om stadnamn.)  Disse navna vil bli stående med status godkjent.

Alle skrivemåter som har vært i offentlig bruk før lov om stadnamn trådte i kraft 1.7.1991, har pr. definisjon statusen "godkjent" inntil det ev. blir gjort vedtak etter lov om stadnamn. Et stedsnavn kan således ha mange "godkjente" skrivemåter. Men i de fleste tilfeller er det gjort en enklere, faglig vurdering av disse skrivemåtene, og en anbefalt skrivemåte er prioritert blant de godkjente i Sentralt stedsnavnregister (SSR). Forskriften til lov om stadnamn § 13 sier at denne skrivemåten skal brukes i offentlig sammenheng.

Vedtatt

Status vedtatt brukes for navnevedtak etter lov om stadnamn for et enkelt stedsnavn. Når en skrivemåte for et stedsnavn har fått status vedtatt, skal denne skrivemåten brukes etter eget initiativ i all offentlig sammenheng. Det vil si når organ for stat, fylkeskommune og kommune skal bruke stedsnavn i tjenesten, og når stedsnavn skal brukes av offentlige selskap og i læremidler i skolen.

Avslått

Status avslått brukes i forbindelse med navnevedtak etter lov om stadnamn. Alle navneformer i SSR som har vært med i behandlingen i forbindelse med vedtaket, og ikke er gitt status vedtatt, settes til avslått. Skrivemåter med status avslått skal ikke benyttes i offentlig sammenheng.

Vedtatt navneledd

Status vedtatt navneledd brukes for vedtak for et bestemt navneledd på naturnavn og umatrikulerte seternavn innenfor et administrativt område. Vedtaket kan være f.eks. ”-tjørn endres til -tjønn”, ”-sæter/-sætra endres til -seter/-setra”. Status vedtatt navneledd viser at bare dette ene navneleddet, ikke resten av navnet, er behandlet etter lov om stadnamn. Og det viser at et annet navn i området med dette leddet er behandlet og vedtatt etter loven. Skrivemåter med vedtatt navneledd behandles ellers som godkjente skrivemåter. Dersom det er flere skrivemåter med vedtatt navneledd, har en av dem prioritet.

Avslått navneledd

Status avslått navneledd brukes for de skrivemåtene av stedsnavnene som avslås i forbindelse med vedtak av navneledd.

Historisk

Status historisk brukes for

  1. en feilaktig skrivemåte (for eksempel trykkfeil) som tidligere har vært brukt i offentlig sammenheng
  2. gamle/foreldete skrivemåter, for eksempel Aadalselven (nå Ådalselva).

Foreslått

Status foreslått brukes for foreslåtte skrivemåter i påvente av reising av / vedtak i navnesak.

Disse navnene/skrivemåtene kan ikke brukes i offentlig sammenheng uten å behandles etter lov om stadnamn.

Uvurdert

Status uvurdert brukes for å vise at skrivemåten ikke er vurdert etter noe regelverk om normering av stedsnavn og i forbindelse med at lokale interesser som historielag, kommunen eller andre har meldt inn lokale navn eller forslag til nye skrivemåter.

Skrivemåter med status uvurdert skal ikke brukes i offentlig sammenheng.

Internasjonalt

Status internasjonalt brukes når navneobjektet ligger utenfor norsk territorialgrense, dvs. 12 nautiske mil (22 224 m) utenfor grunnlinjen i saltvann, og dermed ikke omfattes av reglene i lov om stadnamn. Koden brukes ikke innenfor de norske områdene i Arktis.

Privat

Status privat brukes for navn på private anlegg, virksomheter osv., som ikke omfattes av reglene i lov om stadnamn, for eksempel nye bruksnavn og navn på hotell, turisthytter, industri, fritidsanlegg, hytter osv.

 

Navnesakstatus

Ubehandlet

Stedsnavn som ikke har vært gjennom noen form for behandling etter lov om stadnamn, men allikevel kan ha en skrivemåte som er lovlig i offentlig bruk etter loven.

Skal ikke behandles etter loven

Stedsnavn som ikke faller inn under lov om stadnamn, enten at de er utenfor lovens virkeområde eller skrivemåtestatusen er "privat".

Navn bestemt av navnemyndighet

Stedsnavn som er bestemt av navnemyndighet, f.eks. kommunen ved behandling etter matrikkelloven. Ikke alle navnetyper kan behandles på denne måten. Det mest aktuelle er adressenavn.

Samlevedtak

Stedsnavnet er normert i et samlevedtak, jf. lov om stadnamn § 7, tredje ledd. Skrivemåtene til stedsnavnet har vedtatt eller avslått navneledd.

Samlevedtak trukket tilbake

Samlevedtak er trukket tilbake i forbindelse med at navnesak reises for stedsnavnet på bakgrunn av klage på normering av stedsnavn etter samlevedtak.

Navnesak reist

Det er reist navnesak for stedsnavnet etter lov om stadnamn, herunder navnesak reist på bakgrunn av klage på normering av stedsnavn etter samlevedtak.

Iverksatt vedtak

Skrivemåten av stedsnavnet er bestemt ved vedtak. Gjelder både når det er vedtatt av vedtaksmyndighet, eller etter vedtak i Klagenemnda for stedsnavnsaker.

Vedtak, iverksetting utsatt

Det er gjort vedtak for stedsnavnet etter lov om stadnamn, men iverksetting av vedtaket er utsatt til klagefristen er ute, jf. forskrift om stadnamn § 10.

Klage, iverksatt vedtak ikke trukket tilbake

Det er kommet inn klage på vedtak for stedsnavnet, der vedtaket er iverksatt. Det er ikke fremsatt ønske om at vedtaket trekkes tilbake i klageperioden, eller slikt ønske er ikke tatt til følge av vedtaksmyndigheten.

Klage, iverksatt vedtak trukket tilbake

Det er kommet inn klage på vedtak for stedsnavnet, der vedtaket er iverksatt. Det er fremsatt ønske om at vedtaket trekkes tilbake i klageperioden, og ønsket er tatt til følge av vedtaksmyndigheten.

Oversendt til klagenemnda

Hvis vedtaksmyndigheten står ved sitt valg av skrivemåte i klagesaken, blir saken sendt videre til klagenemnda. Nemnda kan (men trenger ikke) innhente høringsuttalelser fra Språkrådet, Sametinget og departement og gjøre nytt vedtak i saken.

Forenklet vedtak

Skrivemåten av stedsnavnet er vedtatt fordi den er vedtatt eller er godkjent i en annen funksjon.

 

Typestatus

Hovednavn

Dette brukes alltid når det kun er ett stedsnavn til stedet. Hvis det er navn fra forskjellige språk, skal alle registreres som hovednavn. Dette gjelder også når stedsnavnet er lånt fra ett språk til et annet språk, for eksempel Guovdageaidnu (nordsamisk) og Kautokeino (norsk).

Sidenavn

Dette brukes der det ikke kan fastslås at ett av to eller flere forskjellige navn på samme språk er i større eller mindre bruk enn andre. Begge/alle stedsnavn blir sidenavn.

Undernavn

Dette brukes der ett eller flere navn på samme språk er i mindre bruk enn hovednavnet.