Siste oppdatering

Få veiledning om CPOS

CPOS er en posisjonstjeneste der du kan bestemme posisjonen din med centimeters nøyaktighet. Med tjenesten kan du kartlegge, registrere og gjenfinne alt - på centimeteren.

CPOS brukes av profesjonelle GNSS-brukere som ønsker å spare tid og penger på å effektivisere arbeidet. Med et brukernavn og passord fra oss, kan man enkelt koble seg opp via internett og starte jobben i løpet av få minutter. Tjenesten er landsdekkende. Har du et CPOS abonnement, så får du tilgang til ETPOS (ettertidsdata) inkludert i prisen.

Fakta om CPOS

CPOS er en satellittbasert posisjonstjeneste som kan gi sluttbrukeren informasjon helt ned på centimeternivå.

Tjenesten er rettet mot profesjonelle aktører, tilbyr korreksjoner for GPS, GLONASS, Galileo og Beidou, og antall brukere er nå ca 5000.

De største brukerne av CPOS er private entreprenørfirmaer, kommuner og store offentlige etater som Statens vegvesen.

Tjenesten er operativ hele døgnet, og blir overvåket ved Kartverkets kontrollsenter. Kontrollsenteret er betjent virkedager i Kartverkets ordinære åpningstid.

Bruksområder

CPOS er godt egnet til bruk i mange forskjellige områder innenfor oppmåling, vei- og anlegg, skogbruk og landbruk. Eksempler på bruk og brukergrupper: Kartlegging og innmåling av eiendomsgrenser, registrering og gjenfinning, i anleggsmaskiner, i bergindustrien, i landbruks- og skogsmaskiner til gjødsling/såing, hos e-verk og til sjøkartlegging.

Type abonnement og priser

CPOS-tjenesten har forskjellig typer abonnement. Abonnementene er tilpasset ulike bruksområder og hvilket abonnement du skal velge avhenger av hvordan du skal bruke CPOS.

 • CPOS test er for nye kunder som vil teste CPOS gratis i 1 måned.
 • CPOS standard stikning er det som er mest aktuelt for de fleste brukere.
 • CPOS fast montasje kan kun brukes til fast montasje i for eksempel gravemaskin, mudderpram, borerigg, droner m.m.
 • CPOS landbruk er et abonnement til bruk i landbruket (viktig hjelpemiddel i presisjonslandbruket, med autostyring kan bonden redusere kjørebelastningen, minske miljøutslippet, og sørge for at hver enkel plante blir behandlet så individuelt og optimalt som mulig).
 • CPOS undervisning tilbys gratis til alle skoler til bruk i undervisning.
 • CPOS forskning: Godkjente forskningsorganisasjoner hos Forskningsrådet og studenter kan søke om gratis tilgang. Abonnementet er begrenset til to år om gangen. For å få tilgang må Kartverket få konkret info om bruken av CPOS i forskningen, Kartverket skal krediteres og få kopi av rapporter. Se kriterier i avtalevilkår (pkt. 7).
 • CPOS innovasjon: Gründere, innovasjon- og startup-miljø som er i en førkommersiell fase av produktutvikling kan søke om gratis tilgang. Abonnementet er begrenset til ett år om gangen. For å få tilgang må Kartverket få konkret info om hva CPOS skal brukes til, og vi ønsker også tilbakemelding på hvilken nytte CPOS har hatt i prosjektet. Kartverket skal krediteres. Se kriterier i avtalevilkår (pkt. 7).
 • CPOS utland (SWEPOS) er et tilknytningsabonnement for allerede eksisterende CPOS kunder som også har behov for å måle i Sverige. Kartverket bestiller SWEPOS-abonnementet via Lantmäteriet og kunden vil få tilsendt mail med oppkoblingsinformasjon etc. Kunden må selv sørge for å ha et telefonabonnement/SIM-kort som kan benyttes for databruk i Sverige. Abonnementet faktureres via Kartverket.
 • CPOS virksomhet som tegnes via forhandlere/utstyrsleverandører som har formidlingsavtale med Kartverket.

Hvordan fungerer CPOS

CPOS-tjenesten består av korreksjonsdata som mottas i sanntid via en internettoppkobling til Kartverkets servere. Med utgangspunkt i mottatte korreksjoner, kan brukerens GNSS-mottaker beregne sin posisjon nøyaktig til enhver tid.

Uavhengig av mobil basestasjon (RTK)

CPOS-systemet beregner en virtuell referansestasjon (VRS) på bakgrunn av data fra permanente geodetiske stasjoner og brukers posisjon. Brukers roverutstyr vil oppfatte VRS-dataene som om de var data fra en fysisk basestasjon like ved. Egen basestasjon er derfor ikke nødvendig.

Krav til brukerutstyr

For å kunne motta korreksjoner trenges:

 • GNSS-mottaker: Fler-frekvent med inngang for RTCM- format V2.3 eller V3.1, og utgang for NMEA-format (GGA-melding)
 • Modem: Mobilforbindelse med GPRS/4G eller bredbånd/trådløst nett for tilkobling til internett.

Distribusjon

CPOS er tilgjengelig via internett. For distribusjon via mobil (GSM/4G) forutsettes at kunden har tegnet telefonabonnement (for eksempel dataabonnement) med en teleoperatør. Kostnader ved telefonabonnementet og tellerskritt kommer derfor i tillegg.

Dekning

Tjenesten dekker fastlands-Norge. For bruk i Sverige må det tegnes eget abonnement for tilsvarende tjeneste. Abonnementet bestilles via vårt bestillingsskjema.

Innenfor dekningsområdet holder CPOS angitt nøyaktighet, forutsatt at andre måleforhold tillater det. Tjenesten er betinget av at man kan oppnå forbindelse til Kartverket servere der brukeren skal måle.

Kvalitet

Innenfor tjenestens dekningsområde er forventet oppnåelig nøyaktighet følgende:

  I områder med ca. 35 km mellom SATREF PGS I områder med ca. 70 km mellom SATREF PGS
Grunnriss EUREF 89 8 mm 14 mm
Høyde EUREF89 (over ellipsoiden) 17 mm 30 mm
Høyde NN2000 20 mm 36 mm

Resultatene er basert på Kartverkets analyser av målinger utført med CPOS. Tallene i tabellen ovenfor er oppgitt for 66% av tilfellene (standardavvik 1 sigma). For å få verdiene for 95% av tilfellene (2 sigma), må du multiplisere med 2.

Forventet initialiseringstid er tilnærmet lik som for målinger med tradisjonelt RTK-utstyr. Oppnåelig nøyaktighet er avhengig av atmosfæriske og lokale forhold, samt kvaliteten og oppsettet på brukerutstyret.

Følgende forhold kan hindre satellittsignalene i å nå antennen og/eller medføre problemer med å oppnå spesifisert nøyaktighet:

 • Forhold som gjør at satellittsignalene reflekteres før de når antennen
 • GNSS-mottakerens evne til å eliminere reflekterte signaler
 • Uro i atmosfæren, som for eksempel ionosfæreaktivitet ved solstorm og liknende
 • Antall synlige satellitter og deres plassering/geometri
 • GNSS-mottakerens evne til å beregne posisjoner

Korreksjonsdata leveres på RTCM-format i offisiell referanseramme EUREF89/NN1954/NN2000.

CPOS-dokumentasjon

Standarden ”Posisjonstjenester i sanntid” omhandler krav til GNSS-baserte sanntidstjenester. Kartverket må følge standarden både som infrastruktureier og tjenestetilbyder. Standarden skal gi brukerne mulighet for å vurdere kvaliteten på de forskjellige posisjonstjenestene. I CPOS dokumentasjon viser vi hvordan Kartverket oppfyller kravene i standarden.

Kartverkets høydereferansemodell, HREF

Kartverket har utviklet høydereferansemodeller for å ivareta overgangen mellom ellipsoidiske høyder i EUREF89 og nasjonale høyder i NN1954/NN2000. For store deler av landet er nøyaktigheten på denne overgangen bedre enn 2 cm. HREF-modellene er fritt tilgjengelig, og kan legges inn manuelt i måleboken eller mottas sammen med CPOS korreksjonene.

Del
XPPT