Siste oppdatering

Ny arbeidsgruppe for vegdata

Geovekst-forum har opprettet en arbeidsgruppe for fagområdet veg. Gruppa skal blant annet jobbe for å gi deg og meg enklere tilgang til vegdata.

Hovedfokus for gruppa er å samle og ivareta partenes brukerbehov innen fagområdet veg. Saker som trenger beslutninger knyttet til Geovekst sitt virkeområde legges fram for Geovekst-forum til behandling.

Deltakere

Gruppa består av partene i Geovekst-samarbeidet som arbeider med forvaltning av vegdata, og som bruker disse dataene i sin oppgaveløsning. I tillegg kan det være aktuelt å invitere andre samferdselsparter inn i arbeidsgruppa ved behov.

Arbeidsoppgaver

Gruppa skal:

  • Ta opp saker som kommer fra Geovekst-forum, og sende aktuelle saker til behandling i Geovekst-forum fra gruppa.
  • Bidra til videreutvikling av dagens rutiner for kontinuerlig og periodisk ajourføring for å oppnå god kvalitet på et felles transportnettverk for gående, kjørende og syklende.
  • Bidra til samkjøring av forvaltningen av felles transportnettverk.
  • Gi innspill til Geovekst-forum og fylkenes geodatautvalg (Norge digitalt) om aktuelle tiltak for å heve kvaliteten på vegnettet i NVDB, FKB-veg, og FKB-TraktorvegSti, både gjennom ny datafangst og gjennom egne kvalitetshevingsprosjekter.
  • Bidra til utvikling av harmoniserte regelverk, standarder og effektive forvaltningsopplegg for et felles transportnettverk.
  • Bidra til lett tilgang til og økt bruk av vegdata.
  • Gi innspill til og ta opp saker fra NVDB brukerforum i fylkene.

Møter

Arbeidsgruppen skal etter planen ha 3-4 møter i året.

Den enkelte deltaker dekker egne kostnader til deltakelse i arbeidsgruppen (arbeidstid, reise- og møtekostnader).

Kontakt

Del
XPPT