Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Ny arbeidsgruppe for vegdata

Geovekst-forum har opprettet en arbeidsgruppe for fagområdet veg. Gruppa skal blant annet jobbe for å gi deg og meg enklere tilgang til vegdata.

Hovedfokus for gruppa er å samle og ivareta partenes brukerbehov innen fagområdet veg. Saker som trenger beslutninger knyttet til Geovekst sitt virkeområde legges fram for Geovekst-forum til behandling.

Deltakere

Gruppa består av partene i Geovekst-samarbeidet som arbeider med forvaltning av vegdata, og som bruker disse dataene i sin oppgaveløsning. I tillegg kan det være aktuelt å invitere andre samferdselsparter inn i arbeidsgruppa ved behov.

Arbeidsoppgaver

Gruppa skal:

  • Ta opp saker som kommer fra Geovekst-forum, og sende aktuelle saker til behandling i Geovekst-forum fra gruppa.
  • Bidra til videreutvikling av dagens rutiner for kontinuerlig og periodisk ajourføring for å oppnå god kvalitet på et felles transportnettverk for gående, kjørende og syklende.
  • Bidra til samkjøring av forvaltningen av felles transportnettverk.
  • Gi innspill til Geovekst-forum og fylkenes geodatautvalg (Norge digitalt) om aktuelle tiltak for å heve kvaliteten på vegnettet i NVDB, FKB-veg, og FKB-TraktorvegSti, både gjennom ny datafangst og gjennom egne kvalitetshevingsprosjekter.
  • Bidra til utvikling av harmoniserte regelverk, standarder og effektive forvaltningsopplegg for et felles transportnettverk.
  • Bidra til lett tilgang til og økt bruk av vegdata.
  • Gi innspill til og ta opp saker fra NVDB brukerforum i fylkene.

Møter

Arbeidsgruppen skal etter planen ha 3-4 møter i året.

Den enkelte deltaker dekker egne kostnader til deltakelse i arbeidsgruppen (arbeidstid, reise- og møtekostnader).

Kontakt

Share
XPPT