Siste oppdatering

Forsinkelser i utfasingen av vegnettsprodukt fra NVDB

Ytterligere forsinkelser i utfasing av vegnettsprodukt i Nasjonal vegdatabank gjør at de gamle produktene, Vbase og Elveg, leveres til og med 1. oktober 2022. 

Det er tidligere varslet at produktene Vbase og Elveg skal fases ut fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) og erstattes av nye produkter fra 1. mai. Forsinkelser i utviklingen av eksportfunksjonalitet fra NVDB gjør at de gamle produktene vil bli levert til og med 1. oktober i år.

Forhåpentligvis vil de nye produktene komme ut noe før i NVDB, og det vil være litt overlapp mellom gamle og nye produkter.

Utfasing av den gamle vegreferansen fra NVDB starter i oktober. Etter utfasingen vil ikke produktene Vbase og Elveg være mulig få ut fra NVDB.

Nye produkter fra Nasjonal vegdatabank

Fra 1. oktober 2022 tar vi sikte på å kunne levere de tre nye produktene fra Nasjonal vegdatabank: 

  1. Elveg 2.0, som allerede leveres via Geonorge, vil være hovedproduktet som erstatning for Vbase og Elveg. Les mer om dette produktet på Geonorge, her ligger det også produktspesifikasjon. 
  2. Forenklet utgave av Elveg 2.0, som vil inneholde kun veglenke og vegsperringer. Dette produktet vil ligne mye på dagens Vbase, og kan benyttes til samme formål for de som benytter Vbase i dag. Her vil det komme en produktspesifikasjon over sommeren. 
  3. NVDB Rutedatasett. Dette vil være et produkt som er spesialtilpasset som grunnlag for ruteplanlegging og navigasjon. Brukere av dagens Elveg vil kunne benytte dette datasettet. Testutgave av dette datasettet med produktspesifikasjon er lagt ut på Geonorge.

Påvirker lansering av WMS-tjenester for vegnett

Forsinkelsene her vil også få betydning for lansering av nye WMS-tjenester for vegnett. Disse vil da også være klare fra mai.

I dag har vi en Vegnett WMS som blir distribuerte via Geonorge. Denne tjenesten framstiller vegnettet som registrert i datasettet Vbase, og inneholder vegnettgeometri og dessuten et utvalg egenskaper. Denne vil nå erstattes av to nye WMS-tjenester:

  • Forenklet Elveg 2.0 WMS:
    Framstiller vegnettgeometrien som registrert i forenklet utgave av Elveg 2.0, og dessuten vegsperringer og adresseinformasjon. Denne vil egne seg for alle brukere som ønsker å fremstille vegnett.
  • Utvidet Elveg 2.0 WMS:
    Framstiller et større utvalg av objekttyper i det fullstendige Elveg 2.0-produktet. Denne vil egne seg for brukere som ønsker dypere innsikt i de ulike objekttypene og egenskapene som finnes i datasettet.

De nye WMS-tjenestene vil ivareta brukerne som har benyttet dagens Vegnett WMS, og vil i tillegg gi flere muligheter til brukerne. En får blant annet mulighet til å sortere ut flere objekt og egenskaper i det nye produktet.

Del
XPPT