Siste oppdatering

Ny rapport om forebygging av kvikkleireskred i Norge

Gjerdrumutvalget leverte rapporten, "NOU 2022:3 På trygg grunn — Bedre håndtering av kvikkleirerisiko", til regjeringen 28. mars 2022. Her kommer det frem anbefalinger om økt kartleggingsaktivtet for å forebygge liknende hendelser.

Det var Gjerdrumutvalget ved utvalgsleder Inge Ryan som leverte NOU-en til olje- og energiminister Terje Aasland og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i slutten av mars. Det går frem av en pressemelding fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Anbefalinger om tiltak 

I NOU-en kommer det frem konkrete råd og anbefalinger om ulike tiltak, som også omfatter Kartverkets samfunnsoppdrag og leveranser. Det pekes blant annet på ytterligere behov for kartleggingsvirksomhet fra flere virksomheter, deriblant NGO, NVE og Kartverket. Dette gjelder kartlegging av dybde og grunnforhold i strandsonen langs sjø, innsjø og i dype elver. Data med stor samfunnsverdi bør deles i størst mulig grad, mener utvalget, slik at det nasjonale kunnskapsgrunnlaget for skredforebygging blir oppdatert og delt.

Utvalget tilrår også at både offentlige og private aktører deler sine data, når det blir gjort kartlegging og når det gjøres inngrep i terrenget.  

Styrke forebygging av kvikkleireskred 

Gjerdrumutvalget ble opprettet i februar 2021 i etterkant av kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020. Utvalgets mandat har vært todelt. I tillegg til å vurdere tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i hele landet, leverte utvalget en delrapport i september 2021 om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum. 

— Skredet i Gjerdrum var en enorm belastning for menneskene som bor der, og det påførte kommunen store kostnader. Jeg håper og tror at denne NOUen vil hjelpe oss med å forstå hva som kan gjøres enda bedre for å unngå slike hendelser i framtida, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i pressemeldingen. 

Olje- og energidepartementet vil nå sende utredningen på offentlig høring. 

Pressemelding 28. mars 2022 

NOU 2022:3: På trygg grunn – Bedre håndtering av kvikkleirerisiko 

Del
XPPT