Siste oppdatering

Foreslår 11 millioner kroner til Nautilus

​Regjeringen forslår i statsbudsjettet at Kartverket får 11 millioner kroner til IT-satsingen Nautilus. Dette skal gi et moderne, kostnadseffektivt og samordnet system for forvaltning av sjømålingen og bedre og mer oppdaterte sjøkart.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet  sier i en pressemelding at deling av data om sjøbunnen vil ha stor betydning for verdiskapingen i oppdrettsbransjen, rederier, havner og offentlig sektor.

– Helhetlige dybdedata og digitale sjøkart

– Systemet vil gi rask tilgang til helhetlige dybdedata og digitale sjøkart, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Nyheten blir godt tatt imot i Kartverket.

– Nautilus er primært å løfte sjødivisjonen inn «i en ny datadrevet fremtid», men bygger opp om og passer godt inn i Kartverkets strategiske retning. Midlene gir oss mulighet til å fornye forvaltnings, produksjons- og formidlingsløsningene våre. Vi vil bli i stand til å automatisere flere av prosessene våre og rigge oss for de store datamengdene som vi forventer vil komme som en følge av Marine Grunnkart-programmet, sier direktør for sjødivisjonen Birte Borrevik.

Alle offentlige og private aktører som opererer til sjøs eller langs kysten trenger oppdaterte data om dybde og bunnforhold, såkalte marine geodata. Denne typen data inngår i verdikjeden til blant annet petroleumsnæringen, havbruksnæringen, bygg- og anleggsnæringen og skipsfartsnæringen. Disse næringene er avhengig av slike data for å operere trygt og effektivt.

Satsing over fem år

– Vi har kartlagt store deler av kysten, men vi har manglet kapasitet til å bearbeide alle de dataene som samles inn. Med IT-systemet Nautilus på plass vil vi kunne bearbeide og distribuere disse dataene på en langt mer effektiv måte, sier Astrup.

Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til prosjektet neste år. Satsingen har en ramme på 121 millioner kroner over fem år.

– Stadig nye brukere har behov for data om hva som befinner seg under havoverflaten. Akvakultur og oppdrettsnæringen trenger data for å finne den beste lokaliseringen for sine anlegg, skipsfarten kan optimalisere lossing og lasting når oppdaterte data om bunnforhold i havner er tilgjengelig, og kommunene får et bedre kunnskapsgrunnlag for å avveie ulike interesser mot hverandre, sier Astrup.

Nautilus sørger for moderne innsamling og muligheten for å kombinere ulike data. Det gjør det enklere for brukere å hente ut de dataene de trenger.

–  Bedre og mer tilgjengelige data om forholdene under vann er derfor viktig for en bærekraftig utvikling langs kysten. Uten Nautilus vil vi heller ikke kunne innføre selvkjørende skip, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai  Astrup.

Les pressemeldingen fra KMD på regjeringen sine nettsider.

Samleside om Statsbudsjettet 2022 på regjeringen.no.

Prop. 1 S (2021–2022) - regjeringen.no

Del
XPPT