Siste oppdatering

NVDB brukerforum for Agder

NVDB (Nasjonal vegdatabank) brukerforum for Agder er et forum for kommuner som jobber med vegdata og NVDB. Forumet ønsker å møtes tre-fire ganger i året, og setter aktuelle saker på dagsorden.

Brukerforumene består av kommunerepresentant fra regionen, Statens vegvesen, Fylkeskommunen og Kartverket representert i forumene. Det ønskes innspill og ønsker for aktuelle tema fra kommunene i regionen.

Overordnet målsetning

Brukerforumet skal jobbe med felles problemstillinger knyttet til vegforvaltning og registrering av data i NVDB, samt dataflyt og standardisering av vegdata.

Hva er NVDB?

NVDB er et system for håndtering av vegdata. Vegnettet i NVDB er en digital representasjon av det fysiske vegnettet.

Ajourhold av vegtema

Kartverket har ansvar for å veilede kommunene i ajourføring av FKB vegtema. Dette er en pålagt oppgave for kommunene som inngår i forvaltningsavtalen (FDV-avtalen). Kartverket har samlet veilednings-materiell som kommunene trenger for å utføre denne oppgaven i en håndbok:

Sekretariat

Sekretariatet består av følgende medlemmer:

  • Steinar Aas, Birkenes kommune (leder)
  • Kirsti Høgvard, Statens vegvesen
  • Anne-Marit Bjelland, Kartverket (sekretær)
Del
XPPT