Siste oppdatering

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) i Agder

Fylkesgeodatautvalget for Agder skal sikre best mulig samlet utnyttelse av ressursene til kartlegging i fylket. Målet er effektiv og samordnet forvaltning av datasett etablert gjennom Geovekst og Norge digitalt. Kommunevise FDV-avtaler er et viktig redskap i å nå målet.

FDV-avtalene

Arbeidet med avtalene og oppfølging av forpliktelsene i avtalen koordineres av Kartverket Agder.

Formål

Avtalen sikrer at forvaltning av datasett som inngår i Geovekst-samarbeidet gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte

Avtalen avklarer rettigheter og plikter for partene. Den sikrer også partene enkel tilgang til de datasett den enkelte part har rettigheter til.

Avtalens vedlegg og økonomi revideres og rapporteres i forbindelse med de årlige FDV-årsmøtene

Det gjennomføres årlige forvaltningsrunder i fylket for alle FKB-baser.

FDV-årsmøter

Årsmøter avholdes på vårparten

Arbeidsdeling

Alle kommuner i Agder oppdatere sine FKB-datasett i sentral felles kartdatabase (SFKB).

Om SFKB (kartverket.no)

Relatert informasjon

For generell informasjon om rutiner for forvalting, drift og vedlikehold, henvises det til håndboken. Den er et hjelpemiddel for alle som samarbeider innenfor Geovekst.

Til Håndbok for Geovekst-samarbeid (kartverket.no)

Se mer informasjon om FKB-data i Agder på Geonorge

Forvaltning FKB (geonorge.no)

Del
XPPT