For å tinglyse et dokument som gir en person grunnbokshjemmel som eier eller rettighetshaver i grunnboken, krever vi at personen blir identifisert enten ved norsk fødselsnummer eller D-nummer. Kravet følger av tinglysingsforskriften § 4a.

D-nummer eller fødselsnummer?

D-nummer er et identifikasjonsnummer for personer uten norsk fødselsnummer og som har en direkte tilknytning til Norge. Nummeret tildeles av det sentrale personregisteret etter søknad fra godkjent rekvirent. Tinglysingsmyndigheten kan bare rekvirere D-nummer til personer som trenger det i forbindelse med tinglysing i grunnboken. Les mer om hvem som kan rekvirere D-nummer i andre tilfeller på skatteetatens nettside.

Personer som skal oppholde seg i Norge i 6 måneder eller mer, må ta kontakt med det lokale skattekontoret for å melde flytting til Norge. De må dokumentere lovlig opphold, og vil bli bostedsregistrert og tildelt et norsk fødselsnummer. Les mer om flytting til Norge på skatteetatens nettside.

Framgangsmåte for å søke om D-nummer

For personer som trenger D-nummer i forbindelse med tinglysing i grunnboken, kan vi rekvirere D-nummer etter følgende fremgangsmåte:

 1. Det må gjelde en konkret tinglysingssak. Du må fylle ut søknadsskjemaet og sende det inn sammen med dokumentet som skal tinglyses (for eksempel skjøte).
  Søknad om D-nummer - bokmål
  Søknad om D-nummer - nynorsk
  Application for a D-number - english

 2. Du må fylle ut alle felt i søknadsskjemaet og signere søknaden.

 3. Du må legge ved en bekreftet kopi av et legitimasjonsdokument der bilde, ditt fulle navn, fødselsdato, kjønn og statsborgerskap går klart fram - for eksempel pass.

  Nordiske borgere kan legge ved kopi av gyldig førerkort og gyldig personbevis/ personutskrift/ utdrag fra befolkningsdatasystemet fra folkeregisteret i hjemlandet, som skal være signert og stemplet.

  Kopien skal være bekreftet rett kopi av norsk offentlig myndighet (herunder skattekontor, politi, NAV, Brønnøysundregistrene, norsk utenriksstasjon, notarius publicus, tingretten), utenlandsk notarius publicus, politi i annet nordisk land, norsk autorisert regnskapsfører, norsk advokat, norsk eiendomsmegler, norsk autorisert eller statsautorisert revisor. Norske banker og forsikringsselskaper kan også bekrefte rett kopi.

Dokumentet vil bli tinglyst (gis prioritet) den dagen saken er mottatt hos oss fra Personregisteret, med tildelt D-nummer.

Utenlandske arvinger i norske dødsbo

For å tinglyse hjemmelsdokumenter til utenlandske arvinger i norske dødsbo, krever vi D-nummer bare dersom arvingen skal bli stående som eier av eiendommen. Dersom eiendommen skal selges eller overdras videre som en del av skifteoppgjøret, er det tilstrekkelig at den utenlandske arvingen er identifisert med navn og fødselsdato i hjemmelserklæringen. Les mer i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 6.6.