Siste oppdatering

Arvinger og dødsfall i utlandet

Når en norsk eller utenlandsk statsborger dør i utlandet, og avdøde er tinglyst eier av eiendom eller borettslagsandel i Norge må dette overføres til arvingene. Arvingene må legge med dokumentasjon som viser at vedkommende er død og hvem som er arvingene etter avdøde.

Når arvingene er utenlandske – d-nummer

Hvis en eller flere av arvingene er utenlandske statsborgere, og disse skal beholde eiendommen etter skiftet, må de søke om D-nummer før overdragelsen kan tinglyses. Dette er ikke nødvendig hvis eiendommen skal selges eller overføres direkte til en annen person med en gang. Hjemmelserklæring og skjøte må sendes for tinglysing i samme konvolutt. 

Les mer i rundskriv for tinglysing kap. 6.6 problemstilling 3

Les mer om D-nummer

Dokumentasjon på skifteoppgjøret

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Dersom den avdøde er tinglyst eier av eiendom i Norge, må eiendommen overføres til arvingene. Som dokumentasjon legger du ved det som tilsvarer en skifteattest, gitt av myndighetene i landet som behandler dødsboet. Hvilken dokumentasjon du får varierer ut fra hvilket land den avdøde bodde i. Dokumentasjonen sendes sammen med "hjemmelserklæring i forbindelse med arv, skifte og uskifte". 

Vi må vurdere dokumentasjonen som er vedlagt fra sak til sak. Dokumentasjonen må vise hvem som kan disponere over boets eiendeler, og hvem som er arvinger etter avdøde. I dokumentene du sender inn bør du også henvise til hvilken instans i landet som kan bekrefte at den vedlagte dokumentasjonen er riktig.

Hjelpedokumenter på andre språk

Hjelpedokumenter trenger ikke oversettelse når vi ikke er i tvil om innholdet. Noen eksempler på hjelpedokument er: fullmakter, bostyrerattester, dokumentasjon på dødsfall og testamenter.

I enkelte tilfeller må dokumentasjon på fremmed språk oversettes av autorisert translatør.

Dette følger av tinglysingsforskriften §5 andre ledd.

Vitner i utlandet

Hvis man er i utlandet når man skal signere et dokument som krever vitner, er det hovedsakelig tre måter å få dokumentet bevitnet på:
• Dokumenter som signeres i utlandet kan bevitnes av to myndige personer som er på besøk fra Norge. De må være fast bosatt i Norge.

• Dokumenter som signeres i utlandet, kan bevitnes av en norsk utenrikstjenestemann ved en ambassade eller et konsulat. Embetsmannen må da signere på dokumentet som vitne, og stemple dokumentet med utenriksstasjonens stempel.

Her finner du en oversikt over norske utenriksstasjoner.

• Dokumenter som signeres i utlandet kan bevitnes av en utenlandsk notarius publicus. Hvem som har denne tittelen blir bestemt i landet sine lover. Hvis du er usikker kan du spørre ved et offentlig kontor i nærheten eller kontakte en advokat.

Les mer om vitner her. Rundskrivet 3.7 problemstilling 5

Dokumentavgift ved arv

Dokumentavgift er en norsk særavgift. Avgiftsplikt og fritak vurderes etter dokumentavgiftsloven slik den gjelder i Norge. Det vil si at det gis fritak for de samme personene som ville fått fritak etter norsk rett.

Les mer om dokumentavgift ved arv og skifte.

Ved tinglysing blir det beregnet et tinglysingsgebyr per dokument som blir tinglyst.  I noen tilfeller bli beregnet dokumentavgift med 2,5 % av eiendommens markedsverdi. Det blir ikke beregnet dokumentavgift ved overdragelse av borettslagsandeler.

Her finner du oversikt over gjeldende gebyr.

Det er fritak for tinglysingsgebyr dersom det gjelder overføring til gjenlevende ektefelle eller samboer i uskifte. Etter praksis er det også gitt gebyrfritak ved hjemmelsovergang til gjenlevende ektefelle ved gjensidig testament, ved arv etter reglene om minstearv og ved tilfeller der gjenlevende ektefelle er eneste legalarving.

Konsesjon

Den som mottar en eiendom, må i alle tilfeller enten søke om konsesjon, fylle ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet, som registreres hos kommunen, eller godtgjøre at dette ikke er nødvendig. Dette gjelder også når en eiendom mottas som arv eller ved uskifte.

I de tilfeller hvor en eiendom overdras videre fra arvingene samme dag, er det kun de endelige mottakerne av eiendommen som trenger å dokumentere at konsesjonsforholdene er i orden.

Om det skal registreres egenerklæring eller vedtak om konsesjon må avklares med kommunen før innsending av dokumentene sendes for tinglysing.

Les om konsesjon.

Fullmakt

Ved dødsfall kan det ofte være praktisk at alle arvingene gir fullmakt til én arving, for å ordne med den praktiske gjennomføringen av skiftet. Når det benyttes fullmakt ved tinglysing, stiller vi strenge krav til fullmaktens klarhet og form.

Les mer om fullmakter

Fullmakten må bevitnes når den skal brukes for å overdra eiendommer eller borettslagsandeler, også i forbindelse med dødsfall.

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT