Informasjon

Matrikkel- og stedsnavnsavdelingen sender jevnlig ut relevant informasjon og meldinger som er nyttige for alle som jobber med matrikkeldata. Registrerte matrikkelførere får meldingene automatisk.

Andre interesserte kan melde seg på for å motta driftsmeldinger fra matrikkelsystemet ved å kontakte matrikkelhjelp@kartverket.no.

Samme adresse kan benyttes ved avmelding.

Se også driftsmeldinger fra matrikkelen.

Bestilling av tilgang

Personen det søkes om tilgang for må ha organisatorisk tilknytning til vedkommende kommune. Forespørsel om tilgang til matrikkelklienten må komme fra en representant for kommunen som personen skal ha tilgang i, for eksempel avdelingsleder.

Tilgang for å føre matrikkelen for kommunene

Den som skal føre opplysninger i matrikkelen skal være godkjent av Kartverket. Dette er bestemmelser som går frem av matrikkellova § 22 fjerde ledd og matrikkelforskriften § 5.

Godkjenning av person som skal føre opplysninger i matrikkelen, forutsetter at vedkommende har gjennomført kurs i matrikkelføring. Gjennomføring av kurset er en forutsetning for tildeling av brukernavn og passord.

Når personen slutter å føre opplysninger, for eksempel fordi vedkommende har sluttet i kommunen eller gått over til andre arbeidsoppgaver, skal godkjenningen, dvs. brukernavn og passord, trekkes tilbake. Kartverket avgjør om det er nødvendig med nytt kurs dersom vedkommende på nytt skal føre opplysninger i matrikkelen.

Kartverket kan trekke tilbake godkjenningen dersom noen behandler matrikkelen i strid med regelverket, f.eks. behandler opplysninger i strid med taushetsreglene eller gjentatte ganger fører opplysninger i strid med reglene. Det er i utgangspunktet kommunens ansvar å ordne opp i slike forhold, for eksempel med kompetanseforbedrende tiltak. Kartverket kan trekke godkjenning tilbake etter egen avgjørelse. Dette vil i så fall være et enkeltvedtak rettet mot kommunen.

Tilgang for å utføre avgrensede oppgaver

Kommunene som konsesjonsmyndighet skal registrere egenerklæringer om konsesjonsfrihet og konsesjonsvedtak i matrikkelen i forbindelse med overdragelser av eiendommer i kommunen. Ansatte som skal utføre denne oppgaven, og som har gjennomført Kartverkets kurs, kan gis særskilt tilgang til matrikkelen.

Ansatte i fylkeskommunen kan gis særskilt tilgang til matrikkelen for å oppdatere opplysninger om SEFRAK. Tilgangen forutsetter gjennomført kurs i SEFRAK-registrering.

Innsynstilganger

Kommuner og offentlige etater kan søke om innsynstilganger for sine ansatte, som er nødvendige i kommunens eller etatens myndighetsutøvelse.

Matrikkelloven § 29 og § 30 har regler om innsyn og utlevering av opplysninger fra matrikkelen. Det er også flere bestemmelser om dette i utleveringsforskriften og veileder til denne. Det er viktig at alle som gis innsynstilgang til matrikkelen er kjent med disse bestemmelsene.

Skjema for brukertilgang