Fartøy dybdekartlegger havbunn med multistråleekkolodd. Terrengmodell av havbunn er redigert inn. Fotomontasje
KARTLEGGER: Fartøy slåmåler havbunn med multistråle-ekkolodd. Bredden på beltet som dekkes på bunn er ca. 3,5 x dybden. Illustrasjon: Kartverket
Siste oppdatering

Opptak av data om havbunnen

Planlegger du å samle inn dybdedata eller annen informasjon om bunnforhold? Da har du meldeplikt og må kanskje søke om tillatelse til dette.

Er området allerede kartlagt? I oversiktskart på Høydedata.no kan du sjekke hvilke dybdedata Kartverket har. Du kan søke Kartverket om å få avgradert og tilgang til høyoppløselige dybdedata.

Dybdedata Bestill eksisterende data

Dekningskart som viser kartlagte kyst- og havområder hvor vi har detaljerte dybdedata:

Søk om å få avgradert og tilgang til høyoppløselige dybdedata:

Bestille dybdedata

Innenfor norsk territorialfarvann, inkludert Svalbard (12 nautiske mil ut fra kysten):  

 • Må det alltid søkes om tillatelse til å gjøre opptak av informasjon om bunnforhold i alle områder som er 30 meter og dypere.  
 • Må det alltid meldes fra om planlagt opptak av informasjon om bunnforhold i områder fra 0–30 meters dyp. Disse grunne områdene er hovedsakelig ugradert, med noen unntak.

Mer om Norges maritime grenser.

Definisjoner

Meld om planlagt aktivitet

Senest to uker før planlagt start av opptak av informasjon om bunnforhold skal det sendes melding til Kartverket med nødvendig informasjon på e-post til sjodata@kartverket.no.

Plikten til å melde fra gjelder alle typer kartlegging av havbunnen, og er ikke begrenset til gradert informasjon. I områder som er dypere enn 30 meter må det i tillegg søkes om tillatelse til opptak av data for å oppfylle meldeplikten (se mer informasjon om søknadsplikt).

Meldingen til Kartverket skal inneholde følgende informasjon:

 • Nøyaktig geografiske beskrivelse av aktuelt område, fortrinnsvis som shape-fil eller koordinatbegrensning.
 • Navn, organisasjonsnummer og kontaktperson til virksomhet som skal gjøre undersøkelsen/opptaket.
 • Hvilket fartøy som skal gjennomføre undersøkelsen/opptaket. IMO-nummer skal oppgis for fartøyene som har dette.
 • Hvilken type/kategori av utstyr som skal brukes.
 • Tidsrommet for når undersøkelsen/opptaket skal gjennomføres.
 • Melding med informasjon sendes til sjodata@kartverket.no – senest 2 uker før oppstart.

Hvis planlagt aktivitet er til hinder for sikker navigasjon, må ansvarlig også varsle om aktiviteten til Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Søk om tillatelse

Søknad om tillatelse til å gjøre opptak og bruke informasjon om bunnforhold skal sendes til Kartverket. Vi er saksbehandler på vegne av Forsvaret.

Til søknaden trenger Kartverket nødvendig informasjon, jf. § 7 i Forskrift om opptak og annen bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold.

Søknad må inneholde informasjon om

Graderte data og forbud mot opptak

Forbud mot opptak og annen bruk av informasjon om bunnforhold gjelder områder innenfor territorialgrensen som er dypere enn 30 meter. I tillegg til forbudsområder på 0–30 meters dyp, definert av Forsvaret. Forbudet gjelder:

 • informasjon som går fram av kart, bilder eller film med en høyere oppløsning enn 50 meter ganger 50 meter mellom dybdepunkter (50 meters grid).
 • tilsvarende presis informasjon som går fram av tekst, tallmateriale eller digitale eller fysiske modeller.

Det er forbudt å dele slik informasjon om bunnforhold med noen som ikke har tillatelse.

Slik er dybdedata gradert:

Dyp er regnet ut fra sjøkartnull i norske sjøkart.

 • Fra 0–30 meters dyp: Ugraderte data, med visse unntak.
 • Dypere enn 30 meter: Data er gradert etter sikkerhetsloven.
 • Dybdedata med grid/oppløsning på 25x25 meter eller bedre, er gradert KONFIDENSIELT.
 • Dybdedata med grid/oppløsning på 25x25 meter og opp til 50x50 meter er gradert BEGRENSET.
 • Dybdedata med grid/oppløsning på 50x50 meter og grovere, er ugradert.
 • Dybdedata utenfor territorialgrensa er ugraderte.

Ref. Forskrift om opptak og annen bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold (lovdata.no).

Kontakt

Del
XPPT