Hus i bygdeby.
EIGEDOM. Kartverket har store mengder data om eigedomar, bygningar og adresser. Foto: Sveinung Engeland
Siste oppdatering

Elektronisk tilgang til opplysninger fra grunnbok og matrikkel

Tilgang til eiendomsdata er gratis i Norge. Det betyr ikke at alle kan få tilgang til alle data. Hvilke data dere kan få tilgang til avhenger av hvem dere er og formålet med utleveringen.

I denne artikkelen forklarer vi nærmere hvordan virksomheter kan søke om å få data utlevert fra matrikkelen og grunnboken via et API.

Hvordan du kan få tilgang til opplysninger om din eiendom eller enkelteiendommer – er nærmere forklart i artikkelen Tilgang til åpne eiendomsdata.

Journalister som søker om innsyn i postjournal, pantebok eller journal for tinglysingsregisteret kan lese mer i artikkelen Postlister og innsyn.

Hvilke opplysninger kan dere få tilgang til gjennom API`et?

Eiendomsdata inneholder personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger forutsetter derfor et rettslig grunnlag. Utleveringsforskriften har regler som bestemmer hvem som kan få tilgang til hvilke data i grunnboken og matrikkelen. Både virksomheter som har et behandlingsgrunnlag og virksomheter som videreformidler til virksomheter med behandlingsgrunnlag, kan få data utlevert.

Behandlingsgrunnlag for elektronisk utlevering av eiendomsdata:

 1. Virksomheter som kan motta alle opplysninger: Virksomheter nevnt i utleveringsforskriften § 4 (3) kan få utlevert alle opplysninger fra grunnboken og matrikkelen med unntak av opplysninger om skjermingsverdige bygninger og skjermet adresse. Dette gjelder blant annet stat og kommune, banker, advokater, eiendomsmeglere, presseorganer etter medieansvarsloven § 2 og andre med særskilt samtykke fra Statens Kartverk.
   
  Virksomheter som har hjemmel for utleveringen i utleveringsforskriften § 4 (6), eller som videreformidler opplysninger til noen med slik hjemmel, kan også få alle opplysninger om hva som er registrert i matrikkelen.
   
 2. Virksomheter som har "berettiget interesse", jf utleveringsforskriften § 4 (4) og (5) kan få
   
  a) opplysningene fra grunnboken med unntak av opplysninger om heftelser på eiendommens grunnbokblad og hjemmelshavers personnummer/d-nummer
  b) opplysninger fra matrikkelen som nevnt i forskriften § 3 tredje ledd.
   
  Det er ikke ment at det skal være en «høy terskel» for hvilket formål som faller innenfor begrepet berettiget interesse. Den som har et næringsformål anses som utgangspunkt å ha berettiget interesse. Virksomheter med undervisnings- eller forskningsformål anses uten nærmere vurdering å ha berettiget interesse.

Kartverket utleverer etter søknad data via et maskinlesbart grensesnitt, et API. Kartverket skal sikre at utleveringen er tilpasset de opplysningene mottakeren har lov til å motta.

Det er viktig å merke seg at ingen kan benytte opplysninger fra grunnboken eller matrikkelen til reklame- eller markedsføringsformål uten etter samtykke fra den opplysningene gjelder. Dette innebærer for eksempel at man ikke kan bruke opplysningene til å kontakte potensielt nye kunder.

Hvordan søker dere?

Kartverket vurderer på bakgrunn av virksomhetens søknad hvilke opplysninger den enkelte virksomhet kan motta. API`et vil være tilpasset de opplysningene det er grunnlag i regelverket for å utlevere. Det er laget et webskjema som dere kan fylle ut og sende inn, se nederst på siden.

På bakgrunn av opplysningene i skjemaet vil Kartverket ta stilling til om vilkårene for utlevering er oppfylt, og hvilke opplysninger det er grunnlag for å utlevere i den enkelte sak. Det er derfor viktig at søknaden angir alle relevante forhold. Dere må ta stilling til hvilke data i grunnboken og matrikkelen dere søker tilgang til, og angi hva dere skal bruke dataene til/ formålet med innhenting av dataene.

Har dere behov for å bruke dataene til noe mer eller annet enn det formålet som ble angitt i den opprinnelige søknaden, må dere søke om å bruke dataene til dette formålet.

Hva er deres forpliktelser når eiendomsdata er utlevert til dere?

Forpliktelser som avtalepart

Før data kan utleveres inngås det en avtale mellom Kartverket og dere. Der klargjøres pliktene mellom avtalepartene.

Deres plikter etter utleveringsforskriften og avtalen omfatter blant annet plikt til å:

 • Gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre og påvise at behandlingen av dataene utføres i samsvar med personvernforordningen og personopplysningsloven
 • Sørge for at viderebehandling av opplysningene ikke skjer i strid med personopplysningslovens regler
 • Sørge for at reglene for behandling av eiendomsdata skriftlig er videreført til deres kunder
 • Plikt til å følge opp dersom virksomhetens kunder bryter reglene for informasjon mottatt fra Kartverket

Forpliktelser i utleveringsforskriften

Grunnboken og matrikkelen inneholder personopplysninger, deling av opplysningene er derfor omfattet av personopplysningsloven. Kartverket er behandlingsansvarlig frem til opplysningene er utlevert.

Hvis dere er databehandler, og kun videreformidler til andre virksomheter (tredjeparter) med behandlingsgrunnlag, må dere påse at det foreligger en databehandleravtale. Deres grunnlag for tilgang til opplysninger betinges da av tredjepartens behandlingsgrunnlag.

Dere må påse at data bare videreformidles til mottakere som skriftlig erklærer at de vil overholde gjeldende personvernlovgivning.

Det er laget en veileder til utleveringsforskriften som forklarer reglene nærmere.

Konsekvenser ved brudd på regelverket

Kartverket kan stenge elektronisk tilgang til opplysninger fra grunnboken og matrikkelen hvis virksomheten som mottar opplysningene ikke overholder forpliktelsene i forskriften, jf. utleveringsforskriften § 6 (1). Før stenging kan iverksettes, skal dere varsles. Slik varsling kan utelates når vesentlige personvernhensyn står i fare for å bli krenket eller stengingen skyldes konkurs.

Datatilsynet er tilsynsmyndighet etter personopplysningsloven. Datatilsynet kan blant annet gi advarsler, fatte pålegg og ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på personopplysningsloven. Kartverket kan stenge tilgangen til eiendomsdata hvis Datatilsynet har kommet til at en virksomhet har overtrådt personopplysningsloven.

FAKTA

Regelverk for utlevering av eiendomsdata:
Utleveringsforskriften
Veileder til utleveringsforskriften

Les mer om:
Informasjon fra matrikkelen
Informasjon fra grunnboken
Dokumentasjon og leveranser

Andre eiendomsdata, som er tilgjengelig for alle, finner du på Geonorge:

Åpne eiendomsdata

Her finner du adressedata.
Vi har laget en egen brukerveiledning til rest-API for hurtigsøk på adresser.

Del
XPPT