Siste oppdatering

Standard og godkjenningsordning for sjøkartlegging

Kartverket har en sjømålingsstandard og en frivillig godkjenningsordning for aktører innen sjømåling og behandling av hydrografiske data.

Det er viktig at virksomhetene setter seg godt inn i vilkår og krav før de beslutter å starte prosessen med å søke om å bli sertifisert sjømålingsorganisasjon. Vilkårene for den frivillige godkjenningsordningen er beskrevet i et eget dokument (se under). 

Godkjenningsordningen er aktuell for virksomheter som ønsker å inneha kompetanse og evne til å sjømåle, og til å behandle og levere hydrografiske data til Kartverkets database for kvalifiserte dybdedata.

Vil øke tilgang til dybdedata

Hensikten med godkjenningsordningen er å øke tilgangen til kvalifiserte dybdedata, det vil si dybdedata som tilfredsstiller Kartverkets krav til blant annet nøyaktighet og pålitelighet.

Slike data kan brukes av Kartverket som grunnlag for offisielle sjøkart og navigasjonsprodukter, og til andre oppgaver og leveranser Kartverket er satt til å utføre. 

Søk om godkjenning til å sjømåle

Virksomheter som tilfredsstiller kravene kan søke Kartverket om å bli godkjent. Å tilfredsstille kravene betyr at organisasjonen har et dokumentert kvalitetsstyringssystem som beskriver hvordan kravene blir ivaretatt, samt at organisasjonen etterlever styringssystemet i den praktiske utførelse av virksomheten.

Godkjenningen vil bli gitt når Kartverket har vurdert styringssystemet og verifisert at organisasjonen etterlever kravene.

Spesifikasjoner

Kartverket har, med hjelp og tilbakemelding fra bransjen, utarbeidet følgende spesifikasjoner som definerer krav til ansvar, styring, kompetanse, metoder og utstyr for sjømåling og behandling av hydrografiske data.

Bruk og etterlevelse av gyldige standarder og publikasjoner er avgjørende for å sikre at tjenester og data er tilpasset produksjonsprosessene i Kartverket, og tilfredsstiller de kravene som er satt til nøyaktighet og pålitelighet.

Sjøkartmyndighet

I forskrift til havne- og farvannsloven, er Kartverket utnevnt som offisiell sjøkartmyndighet.

Som sjøkartmyndighet skal vi sikre at informasjon i offisielle sjøkart, nautiske publikasjoner og produkter fra Kartverket, til enhver tid tilfredsstiller krav til sikker nautisk navigasjon.

Kartverket har også ansvar og oppgaver innen dybdekartlegging for marin forskning og andre marine samfunnsoppgaver.

Gyldige utgaver av standarder og spesifikasjoner for dybdekartlegging kan lastes ned i pdf-format.

Sertifiserte sjømålere

Følgende organisasjon er godkjent av Kartverket til å sjømåle og behandle hydrografiske data til navigasjonsformål:

  • Norkyst AS (org.nr. 920625223) (tidligere Wise Survey AS), sertifisert 20.11.2018.
    Sertifikat: KVSD-sjømåling-002
27.11.2015

Krav til organisasjoner som sjømåler

Versjon 2.00. Dokumentreferanse: IV.2.5.2-20 (pdf 317 kB)

19.11.2015

Standard for sjømåling

Teknisk kravspesifikasjon for sjømåling. Versjon 3.00. Dokumentreferanse: IV.2.5.2-2 (pdf 518 kB)

21.08.2018

Krav til rapportering av farlige grunner

Dokumentreferanse: IV.3.7-2 (pdf 135 kB)

Har du spørsmål?

Del
XPPT